Sundfodterapi fjerner din ligtorn
Fodens problemer

Ligtorne — et ubehageligt bekendtskab

Lig­torne er hård hud, der går hele vejen gen­nem over­hud, læ­der­hud og ned i un­der­hu­den hvor horn­stof­fet tryk­ker på ner­ve­spid­serne. Lig­torne op­står når små hu­d­om­rå­der ud­sæt­tes for større be­last­ning el­ler frik­tion. Som kon­se­kvens prø­ver krop­pen at be­skytte om­rå­det mod skade, og der dan­nes der­for mere horn­stof og flere cel­ler, der alle vok­ser ud mod over­fla­den. Men da man går på denne over­flade og der­med be­la­ster om­rå­det, bli­ver horn­stof­fet tryk­ket sam­men til en tyk, hård hor­n­klump der tryk­kes ind i huden. 

Lig­torne op­står ty­pisk på tæer el­ler un­der­fo­den, men der kan også op­stå lig­torne mel­lem tæ­erne. Da tæ­erne lig­ger tæt sam­men, op­står der ofte øget varme og fugt. Lig­torne mel­lem tæ­erne lig­ner der­for ikke en sæd­van­lig lig­torn, men vil ofte være blød og sej i kon­si­sten­sen med en let hvid kant om­kring et mør­kere om­råde. Af samme år­sag kal­des denne type lig­torn for en “blød ligtorn”.

Hvorfor får man ligtorne?

År­sa­gen til dan­nelse ef lig­torne er ofte for­kert til­pas­set, el­ler for snæ­vert fodtøj. Lig­torne op­står ikke, fordi du en sjæl­den gang har de spidse sko på til en fest, men ved ved­va­rede brug af sko, der sid­der for­kert el­ler for stramt på fo­den. Du kan læse mere om lig­torne på fod­te­ra­pe­u­ter­nes web­s­ite “alt om foden”

Sådan behandles en ligtorn

Er du uhel­dig og har fået en lig­torn, skal du op­søge en statsau­to­ri­se­ret fod­te­ra­peut. Sund­fod­te­rapi kan hjælpe dig med at få lig­tor­nen fjer­net, så dine fød­der får det godt igen. For at mod­virke at lig­tor­nen gen­dan­nes, kan jeg også hjælpe dig med en af­last­ning til tå­mel­lem­rum­met, så tryk­ket fjer­nes fra det på­gæl­dende sted.

Fodterapeut Roskilde

Kon­takt mig i dag, hvis du har pro­ble­mer med en lig­torn. Ud­over selve be­hand­lin­gen, vil jeg vej­lede dig om dine fød­der, så du kan undgå at pro­ble­met op­står igen. Du kan be­stille tid på tlf. 60 14 09 59. 

Har du brug for fod­pleje el­ler fod­be­hand­ling i Roskilde, vil jeg rig­tig gerne hjælpe dig. Sund­fod­te­rapi som er Statsau­to­ri­se­ret fod­kli­nik, lig­ger på Al­gade 15V i Roskilde.

Related Posts