Image

EFFEKTIV BEHANDLING
AF LIGTORN

skån­somt og smertefrit
Image

EFFEKTIV BEHANDLING
AF LIGTORN

SKÅNSOMT OG SMERTEFRIT
BESTIL TID

Hvad er en ligtorn?

og hvor­for op­står den?

Når hu­den ud­sæt­tes for et ved­va­rende tryk, for ek­sem­pel ved brug af fodtøj der stram­mer el­ler tryk­ker mod et be­stemt punkt på fo­den, re­a­ge­rer den ved at danne et hårdt og for­hor­net lag over­hud på om­rå­det. For­må­let er at be­skytte den bløde un­der­hud så der ikke op­står større skader.

Når tryk­ket fort­sæt­ter ved ved­va­rende be­last­ning af om­rå­det, fort­sæt­ter dan­nel­sen af ny hård hud, så der ef­ter­hån­den op­står en tyk kegle af hud med en hård kerne i mid­ten. Keg­len ta­ger form af en ro­sen­torn som går gen­nem over­hu­den og ned i un­der­hu­den hvor den gi­ver smer­ter og ir­ri­ta­tion. Grun­det for­men kal­des det på al­min­de­ligt dansk en lig­torn og på fag­s­prog clavus.

Hvad er en ligtorn

og hvor­for op­står den?

Når hu­den ud­sæt­tes for et ved­va­rende tryk, for ek­sem­pel ved brug af fodtøj der stram­mer el­ler tryk­ker mod et be­stemt punkt på fo­den, re­a­ge­rer den ved at danne et hårdt og for­hor­net lag over­hud på om­rå­det. For­må­let er at be­skytte den bløde un­der­hud så der ikke op­står større skader.

Når tryk­ket fort­sæt­ter ved ved­va­rende be­last­ning af om­rå­det, fort­sæt­ter dan­nel­sen af ny hård hud, så der ef­ter­hån­den op­står en tyk kegle af hud med en hård kerne i mid­ten. Keg­len ta­ger form som en ro­sen­torn, og går gen­nem over­hu­den og ned i un­der­hu­den hvor den gi­ver smer­ter og ir­ri­ta­tion. Grun­det for­men kal­des det på al­min­de­ligt dansk en lig­torn og på fag­s­prog clavus.

En lig­torn dannes
ved ved­va­rende tryk

En lig­torn dannes
ved ved­va­rende tryk

og skyl­des ofte fodtøj der sid­der forkert
el­ler for stramt på foden

Image Image
Image Image
Image Image
Image
Image Image Image Image Image
Image Image Image

Hvad ko­ster det
at få fjer­net en ligtorn?

og gør det ondt at få den fjernet?

Har du fået en lig­torn er du må­ske be­kym­ret for hvor­dan den skal be­hand­les og må­ske også om­kring pri­sen for at få fjer­net lig­tor­nen. Hos Sund­fod­te­rapi ko­ster det kun 220 kr. at få fjer­net en en­kelt lig­torn. Væl­ger du sam­ti­dig at få en pro­fes­sio­nel fod­be­hand­ling ko­ster det sam­let 450 kro­ner. Den pro­fes­sio­nelle fod­be­hand­ling in­klu­de­rer fod­bad, grun­dig un­der­sø­gelse af dine fød­der, klip­ning og til­ret­ning af negle og neg­le­false, fjer­nelse af hård hud og lig­torn. Be­hand­lin­gen af­slut­tes med en let fod­mas­sage hvor dine fød­der smø­res ind i en fodcreme der pas­ser til din hud. Du kan læse mere om be­hand­ling og pris her.

Har du flere lig­torne der skal fjer­nes, kan be­hand­lin­gen tage mere end en time, og vil i så fald falde ind un­der ka­te­go­rien kom­pli­ce­ret fod­be­hand­ling. Pri­sen vil i så fald være 550 kroner.

Hvad ko­ster det
at få fjer­net en ligtorn?

og gør det ondt at få den fjernet?

Har du fået en lig­torn er du må­ske be­kym­ret for hvor­dan den skal be­hand­les og må­ske også om­kring pri­sen for at få fjer­net lig­tor­nen. Hos Sund­fod­te­rapi ko­ster det kun 220 kr. at få fjer­net en en­kelt lig­torn. Væl­ger du sam­ti­dig at få en pro­fes­sio­nel fod­be­hand­ling ko­ster det sam­let 450 kro­ner. Den pro­fes­sio­nelle fod­be­hand­ling in­klu­de­rer fod­bad, grun­dig un­der­sø­gelse af dine fød­der, klip­ning og til­ret­ning af negle og neg­le­false, fjer­nelse af hård hud og lig­torn. Be­hand­lin­gen af­slut­tes med en let fod­mas­sage hvor dine fød­der smø­res ind i en fodcreme der pas­ser til din hud. Du kan læse mere om be­hand­ling og pris her.
Book en tid nu
BESTIL TID
og bliv fri for smer­ter og irritation

Spørgs­mål og svar
om ligtorne

Her­un­der kan du finde svar på de mest
al­min­de­lige spørgs­mål om­kring ligtorne

Hvordan behandles en ligtorn hos Sundfodterapi?

Hos sund­fod­te­rapi be­skæ­res den øver­ste hårde hud der dan­ner top­pen af lig­tor­nen hvor­ef­ter den ne­der­ste del af lig­tor­nen fjer­nes. Be­hand­lin­gen fo­re­ta­ges un­der kli­ni­ske for­hold og med ste­ri­li­se­rede in­stru­men­ter. Be­hand­lin­gen er smer­te­fri og i de fle­ste til­fælde fjer­nes lig­tor­nen helt ved før­ste behandling.

Hos Sund­fod­te­rapi vil jeg un­der selve be­hand­lin­gen vur­dere dine fød­ders til­stand og be­hand­lings­be­hov. Er lig­tor­nen op­stået på grund af fejl­stil­ling i fød­der el­ler tæer, kan jeg hjælpe dig med vej­led­ning om­kring fodtøj og af­last­ning, f.eks. ved brug af ind­lægs­så­ler el­ler an­den støtte.

Skal man søge læge hvis man har fået en ligtorn?

En lig­torn er ikke i sig selv far­lig men kan være et ir­ri­te­rende og smer­te­fuldt be­kendt­skab. Men der kan være si­tu­a­tio­ner hvor du skal op­søge din læge. Op­står der rødme om­kring lig­tor­nen, el­ler kom­mer der til­ta­gende smer­ter og hæ­velse, be­tæn­delse, fe­ber, samt æn­dret farve på tæer om­kring lig­tor­nen, skal du straks søge læge. I disse til­fælde kan der op­stå kom­pli­ka­tio­ner og du kan have be­hov for antibiotika.

I langt de fle­ste til­fælde er en lig­torn et ufar­lig men  ir­ri­te­rende be­kend­skab. Det er en god ide hur­tigt at få den fjer­net hos en statsau­to­ri­se­ret fodterapeut.

Hvordan behandles en ligtorn hos Sundfodterapi?

Hos sund­fod­te­rapi be­skæ­res den øver­ste hårde hud der dan­ner top­pen af lig­tor­nen hvor­ef­ter den ne­der­ste del af lig­tor­nen fjer­nes. Be­hand­lin­gen fo­re­ta­ges un­der kli­ni­ske for­hold og med ste­ri­li­se­rede in­stru­men­ter. Be­hand­lin­gen er smer­te­fri og i de fle­ste til­fælde fjer­nes lig­tor­nen helt ved før­ste behandling.

Hos Sund­fod­te­rapi vil jeg un­der selve be­hand­lin­gen vur­dere dine fød­ders til­stand og be­hand­lings­be­hov. Er lig­tor­nen op­stået på grund af fejl­stil­ling i fød­der el­ler tæer, kan jeg hjælpe dig med vej­led­ning om­kring fodtøj og af­last­ning, f.eks. ved brug af ind­lægs­så­ler el­ler an­den støtte.

Skal man søge læge hvis man har fået en ligtorn?

En lig­torn er ikke i sig selv far­lig men kan være et ir­ri­te­rende og smer­te­fuldt be­kendt­skab. Men der kan være si­tu­a­tio­ner hvor du skal op­søge din læge. Op­står der rødme om­kring lig­tor­nen, el­ler kom­mer der til­ta­gende smer­ter og hæ­velse, be­tæn­delse, fe­ber, samt æn­dret farve på tæer om­kring lig­tor­nen, skal du straks søge læge. I disse til­fælde kan der op­stå kom­pli­ka­tio­ner og du kan have be­hov for antibiotika.

Kan jeg selv be­handle og fjerne en ligtorn?

I den tid­lige fase i ud­vik­lin­gen af en lig­torn kan man be­skytte det ømme om­råde med en af­last­ning. På den måde re­du­ce­res gnid­ning mod hu­den og der­med ud­vik­lin­gen af lig­tor­nen. Undgå brug af fodtøj der stram­mer el­ler pres­ser fod og tæer sammen.

Man kan komme fød­derne i sæ­be­vand og ef­ter­føl­gende smøre om­rå­det med creme for at prøve at op­lyse den hårde hud. Nogle an­be­fa­ler at man ef­ter­føl­gende skra­ber el­ler skære det yder­ste lag hård hud af, men dette kan be­stemt ikke an­be­fa­les. Du ri­si­ke­rer at på­føre dig selv en in­fek­tion hvis du skære for dybt el­ler for­kert. Er du di­a­be­ti­ker skal du passe ek­stra me­get på og ikke selv prøve med egen behandling.

Hvor­dan fjer­ner man en ligtorn?

Har du fået en lig­torn skal du søge hjælp hos en statsau­to­ri­se­ret fod­te­ra­peut. Her kan du få pro­fes­sio­nel hjælp til fjer­nelse af lig­tor­nen, og til at sikre at dine fød­der for­bli­ver sunde og raske.

Sund­fod­te­rapi er statsau­to­ri­se­ret kli­nik for fod­te­rapi og har stor er­fa­ring i at fjerne lig­torne på en skån­som og smer­te­fri måde. Un­der be­hand­lin­gen får du vej­led­ning om fore­byg­gelse, så du und­går at pro­ble­met op­står igen. Har du fået en lig­torn kræ­ver det pro­fes­sio­nel hjælp.

Hvor på fo­den kan man få en ligtorn?

En lig­torn dan­nes of­test un­der fo­den, mel­lem tæ­erne el­ler på en tå. Lig­torne ses ofte på lil­letå el­ler sto­retå hvor be­last­nin­gen fra tæt­sid­dende fodtøj er størst. Pro­fes­sio­nel be­hand­ling af lig­torn er den hur­tig­ste og sik­re­ste måde at komme pro­ble­met til livs.

En lig­torn dan­nes of­test un­der fo­den, mel­lem tæ­erne el­ler på en tå. Lig­torne ses ofte på lil­letå el­ler sto­retå hvor be­last­nin­gen fra tæt­sid­dende fodtøj er størst. Pro­fes­sio­nel be­hand­ling af lig­torn er den hur­tig­ste og sik­re­ste måde at komme pro­ble­met til livs.

Hvor­for får man hård hud?

Hård hud op­står, når der kom­mer for stort tryk på hu­den. Hård hud kan op­stå alle ste­der på krop­pen, men ty­pisk vil man få det på fød­der el­ler hæn­der. De fle­ste op­le­ver hård hud på fød­derne grun­det tryk fra fodtøj. Den hårde hud dan­nes på om­rå­der hvor knog­lerne pres­ser mod over­hu­den. På fød­derne er det mest nor­malt at få hård hud på hæ­len og un­der for­fo­den samt oven på tæ­erne. Dette skyl­des of­test for­kert fodtøj der for­ud­sa­ger et øget tryk på disse områder.

Det mest al­min­de­lige hus­råd om­kring fjer­nelse af hård hud er at slibe om­rå­det med en pimp­sten el­ler en fil. Dette er bare et rig­tig dår­ligt råd. Fjer­ner du hård hud på denne måde, op­står der høj varme i om­rå­det der sli­bes, hvil­ket får hu­den til at danne mere hård hud. Den rig­tige og mest ef­fek­tive måde at fjerne hård hud på er at be­skære det an­grebne om­råde. Denne be­hand­ling skal fo­re­ta­ges hos en statsau­to­ri­se­ret fod­te­ra­peut der har ud­dan­nelse og de rig­tige ste­rile red­ska­ber til opgaven.

Kan jeg selv behandle og fjerne en ligtorn?

I den tid­lige fase i ud­vik­lin­gen af en lig­torn kan man be­skytte det ømme om­råde med en af­last­ning. På den måde re­du­ce­res gnid­ning mod hu­den og der­med ud­vik­lin­gen af lig­tor­nen. Undgå brug af fodtøj der stram­mer el­ler pres­ser fod og tæer sammen.

Man kan komme fød­derne i sæ­be­vand og ef­ter­føl­gende smøre om­rå­det med creme for at prøve at op­lyse den hårde hud. Nogle an­be­fa­ler at man ef­ter­føl­gende skra­ber el­ler skære det yder­ste lag hård hud af, men dette kan be­stemt ikke an­be­fa­les. Du ri­si­ke­rer at på­føre dig selv en in­fek­tion hvis du skære for dybt el­ler for­kert. Er du di­a­be­ti­ker skal du passe ek­stra me­get på og ikke selv prøve med egen behandling.

Hvor­dan ser en lig­torn ud?

En lig­torn kan være tør og voks­ag­tig med en hård kerne. Den er ty­de­lig af­græn­set og gi­ver ef­ter­hån­den som den vok­ser ube­hag, ir­ri­ta­tion og smerter.

Image

Får man lig­torne hvis man har hård hud på fødderne?

Al­min­de­lig for­tyk­ket hud fin­des på fød­derne, hæn­derne og an­dre dele af hu­den som ud­sæt­tes for frik­tion. De fle­ste af os op­le­ver at få hård hud på fød­derne. Skal en lig­torn dan­nes på fo­den el­ler tæ­erne, kræ­ves der en større ved­va­rende be­last­ning af et iso­le­ret om­råde. Lig­torne op­står ved tryk fra for stramt fodtøj, men også som følge af fejl­stil­lin­ger i fød­der og tæer.

Hvor­dan fjer­ner man bedst en ligtorn?

Har du fået en lig­torn skal du søge hjælp hos en statsau­to­ri­se­ret fod­te­ra­peut. Her kan du få pro­fes­sio­nel hjælp til fjer­nelse af lig­tor­nen, og til at sikre at dine fød­der for­bli­ver sunde og raske.

Sund­fod­te­rapi er statsau­to­ri­se­ret kli­nik for fod­te­rapi og har stor er­fa­ring i at fjerne lig­torne på en skån­som og smer­te­fri måde. Un­der be­hand­lin­gen får du vej­led­ning om fore­byg­gelse, så du und­går at pro­ble­met op­står igen. Fjer­nelse af lig­torn kræ­ver pro­fes­sio­nel hjælp.

Hvor­for får man hård hud?

Hård hud op­står, når der kom­mer for stort tryk på hu­den. Hård hud kan op­stå alle ste­der på krop­pen, men ty­pisk vil man få det på fød­der el­ler hæn­der. De fle­ste op­le­ver hård hud på fød­derne grun­det tryk fra fodtøj. Den hårde hud dan­nes på om­rå­der hvor knog­lerne pres­ser mod over­hu­den. På fød­derne er det mest nor­malt at få hård hud på hæ­len og un­der for­fo­den samt oven på tæ­erne. Dette skyl­des of­test for­kert fodtøj der for­ud­sa­ger et øget tryk på disse områder.

Det mest al­min­de­lige hus­råd om­kring fjer­nelse af hård hud er at slibe om­rå­det med en pimp­sten el­ler en fil. Dette er bare et rig­tig dår­ligt råd. Fjer­ner du hård hud på denne måde, op­står der høj varme i om­rå­det der sli­bes, hvil­ket får hu­den til at danne mere hård hud. Den rig­tige og mest ef­fek­tive måde at fjerne hård hud på er at be­skære det an­grebne om­råde. Denne be­hand­ling skal fo­re­ta­ges hos en statsau­to­ri­se­ret fod­te­ra­peut der har ud­dan­nelse og de rig­tige ste­rile red­ska­ber til op­ga­ven. Prøv en pro­fes­sio­nel fod­be­hand­ling hos Sund­fod­te­rapi. Dine fød­der bli­ver bløde, sunde og flotte, og du vil føle at du svæ­ver når du for­la­der kli­nik­ken ef­ter endt behandling.

Hvor­dan ser en lig­torn ud?

En lig­torn kan være tør og voks­ag­tig med en hård kerne. Den er ty­de­lig af­græn­set og gi­ver ef­ter­hån­den som den vok­ser ube­hag, ir­ri­ta­tion og smerter.

Image

Hvor på fo­den kan en lig­torn dannes?

En lig­torn dan­nes of­test un­der fo­den, mel­lem tæ­erne el­ler på en tå. Lig­torne ses ofte på lil­letå el­ler sto­retå hvor be­last­nin­gen fra tæt­sid­dende fodtøj er størst. Pro­fes­sio­nel be­hand­ling af lig­torn er den hur­tig­ste og sik­re­ste måde at komme pro­ble­met til livs.

Dan­nes lig­torne hvis man har hård hud på fødderne?

Al­min­de­lig for­tyk­ket hud fin­des på fød­derne, hæn­derne og an­dre dele af hu­den som ud­sæt­tes for frik­tion. De fle­ste af os op­le­ver at få hård hud på fød­derne. Skal en lig­torn dan­nes på fo­den el­ler tæ­erne, kræ­ves der en større ved­va­rende be­last­ning af et iso­le­ret om­råde. Lig­torne op­står ved tryk fra for stramt fodtøj, men også som følge af fejl­stil­lin­ger i fød­der og tæer.

Se en lille film om ligtorne