Slide DET KAN BETALE SIG Professionel fræser Professionel negleklipper Billede af lille skalpel Lille fræserspids Skalpel til fjernelse af hård hud instrument til oprensning af negle AT PASSE GODT SINE FØDDER 

Behandlinger og priser

hos Sundfodterapi

Dine fød­der skal bære rundt på din krop, lige fra den dag du ta­ger dine før­ste skridt. Det er en be­last­ning, som  er me­get større end de fle­ste går rundt og tror.

Det er yderst vig­tigt, at du pas­ser og ple­jer din fød­der hver ene­ste dag. Gør du det, er der en større chance for, at dine fød­der kan bære dig rundt re­sten af li­vet. Desværre er det ikke alle men­ne­sker, der kan undgå syg­domme og ulyk­ker. Rig­tig mange bli­ver ramt af di­a­be­tes, gigt og an­dre al­vor­lige syg­domme, der kan ind­virke på dine fød­ders sund­hed. Som statsau­to­ri­se­ret fod­te­re­a­peut kan jeg hjælpe dig med at holde en god fod­s­und­hed — også hvis du ram­mes af sygdom.

Du kan se pri­ser på de mest al­min­de­lige be­hand­lin­ger her­un­der. Klik på be­hand­lings­boks for ud­dy­bende information.

Klik på be­hand­lings­boks for
ud­dy­bende information
Image

Al­min­de­lig
fodbehandling

Image Image
Ca. 45 min.                 Kr. 450,-

En alm. fod­be­hand­ling er for dig — ung som gam­mel, der ikke har store pro­ble­mer med dine fød­der, men gerne vil nyde en næn­som be­hand­ling hvor dine fød­der mod­ta­ger pro­fes­sio­nel pleje. Hos Sund­fod­te­rapi ar­bej­des der med høj fo­kus på hy­giejne. Alle in­stru­men­ter er ste­ri­li­se­rede, og der ar­bej­des med hand­sker for din sik­ker­heds skyld. Min au­to­ri­sa­tion er din ga­ranti for pro­fes­sio­nel behandling.

Fod­bad:
Din be­hand­ling star­ter med et vel­duf­tende fod­bad som du kan nyde sam­men med en kop kaffe el­ler te.

Un­der­sø­gelse:
In­den fod­be­hand­lin­gen un­der­sø­ges dine fød­der og de­res al­mene til­stand vur­de­res. Fod­be­hand­lin­gen til­ret­tes ef­ter dine fød­ders be­hov. Un­der­vejs for­tæl­ler om mine ob­ser­va­tio­ner, og gi­ver dig gode råd om hvor­dan du bedst ple­jer dine fødder.

Negle:
Dine negle klip­pes på en måde, der fore­byg­ger ned­gro­ede negle og in­fek­tio­ner i neg­le­fa­sen. Neg­le­false og om­gi­vel­ser ren­ses ef­ter­føl­gende op. Negle sli­bes og pud­ses, og alle neg­le­hjør­ner afrundes.
Hård hud:
Alt hård hud fjer­nes skån­somt så hu­den får sin na­tur­lige smi­dig­hed til­bage. Den hårde hud skæ­res væk med skal­pel for at undgå ny cel­le­dan­nelse. Fød­der og tæer af­pud­ses med en fræs­ning for at fjerne hud­fla­ger og ud­g­latte de be­skårne områder.

Lig­torne:
Jeg fjer­ner lig­torne på en sik­ker og skån­som måde, og vej­le­der dig om for­byg­gelse, så du und­går at pro­ble­met op­står igen.

Fod­mas­sage:
Fod­be­hand­lin­gen af­slut­tes al­tid med en let fod­mas­sage, hvor der an­ven­des en fodcreme som pas­ser til netop dine fød­ders hud.

Læs mere

Klik for at læse mere om behandlingen

Image

Kom­pli­ce­ret
fodbehandling

Image Image
Over 1 time.              Kr. 550,-

En kom­pli­ce­ret fod­be­hand­ling er for dig, som har for­tyk­kede negle, neg­lesvamp, over­pro­duk­tion af hård hud, mange lig­torne el­ler lig­nene. Hos Sund­fod­te­rapi ar­bej­des der med høj fo­kus på hy­giejne. Alle in­stru­men­ter er ste­ri­li­se­rede, og der ar­bej­des med hand­sker for din sik­ker­heds skyld. Min au­to­ri­sa­tion er din ga­ranti for pro­fes­sio­nel behandling.

Fod­bad:
Din be­hand­ling star­ter med et vel­duf­tende fod­bad som du kan nyde sam­men med en kop kaffe el­ler te.

Un­der­sø­gelse:
In­den fod­be­hand­lin­gen un­der­sø­ges dine fød­der og de­res al­mene til­stand vur­de­res. Fod­be­hand­lin­gen til­ret­tes ef­ter dine fød­ders be­hov. Un­der­vejs for­tæl­ler om mine ob­ser­va­tio­ner, og gi­ver dig gode råd om hvor­dan du bedst ple­jer dine fødder.

Negle:
Dine negle klip­pes på en måde, der fore­byg­ger ned­gro­ede negle og in­fek­tio­ner i neg­le­fa­sen. Neg­le­false og om­gi­vel­ser ren­ses ef­ter­føl­gende op. Negle sli­bes og pud­ses, og alle neg­le­hjør­ner afrundes.

For­tyk­kede negle:
For­tyk­kede negle el­ler svam­pe­negle be­hand­les og sli­bes til. Du vej­le­des i brug af pro­duk­ter til be­hand­ling og lø­bende pleje.

Hård hud:
Alt hård hud fjer­nes skån­somt så hu­den får sin na­tur­lige smi­dig­hed til­bage. Den hårde hud skæ­res væk med skal­pel for at undgå ny cel­le­dan­nelse. Fød­der og tæer af­pud­ses med en fræs­ning for at fjerne hud­fla­ger og ud­g­latte de be­skårne områder.

Fjer­nelse af flere ligtorne:
Jeg fjer­ner lig­torne på en sik­ker og skån­som måde, og vej­le­der dig om for­byg­gelse, så du und­går at pro­ble­met op­står igen.

Be­hand­ling af hælrevner:
Den hårde hud i og om­kring rev­nerne fjer­nes ved næn­som be­skæ­ring så rev­nerne kan hele op. Du vej­le­des i brug af pro­duk­ter til be­hand­ling og lø­bende pleje.

Sår­be­hand­ling:
hård hud om­kring såret be­skæ­res. Såret un­der­sø­ges grun­digt og vur­de­res. Såret ren­ses og for­bin­des ste­rilt. Der ta­ges stil­ling til af­last­ning af området.

Fod­mas­sage:
Fod­be­hand­lin­gen af­slut­tes al­tid med en let fod­mas­sage, hvor der an­ven­des en fodcreme som pas­ser til netop dine fød­ders hud.

Læs mere

Klik for at læse mere om behandlingen

 
Image

Delbehandling

Image Image
Ca. 30 min.                 Kr. 350,-
En del­be­hand­ling er for dig som har brug for hjælp til en­kelte dele af en al­min­de­lig fod­be­hand­ling.. Hos Sund­fod­te­rapi ar­bej­des der med høj fo­kus på hy­giejne. Alle in­stru­men­ter er ste­ri­li­se­rede, og der ar­bej­des med hand­sker for din sik­ker­heds skyld. Min au­to­ri­sa­tion er din ga­ranti for pro­fes­sio­nel behandling.

• Klip­ning og slip­ning af negle.
• El­ler fjer­nelse af hård hud.
• El­ler fjer­nelse af ligtorn.
• Al­tid vej­led­ning, med fo­kus på dine fødder

Læs mere

Klik for at læse mere om behandlingen

Image

Bøj­le­be­hand­ling

Image Image

Ca. 30 min.                 Kr. 270,-

Or­to­nyxi, som i al­min­de­lig tale kal­des bøj­le­be­hand­ling, er den bed­ste måde at rette ned­gro­ede negle op. Hos Sund­fod­te­rapi ar­bej­des der med høj fo­kus på hy­giejne. Alle in­stru­men­ter er ste­ri­li­se­rede, og jeg ar­bej­der med hand­sker for din sikkerhed.

 • Bøjle spe­ci­al­frem­stil­let og til­pas­set din negl.
 • Neg­len klip­pes, sli­bes og oprenses
 • På­sæt­ning af fjederstålbøjle

- Frem­stil­ling og på­sæt­ning af bøj­ler ud over et stk. Kr. 180,-
- Kor­rek­tion af 1 bøjle Kr. 150,-
- Kor­rek­tion af 2 bøj­ler Kr. 230,-

Læs mere

Klik for at læse mere om behandlingen

Image

Års­sta­tus

Image Image
Ca. 45 min.                 Kr. 450,-
 • Neu­ro­lo­gisk undersøgelse
 • Kredsløbs­un­der­sø­gelse
 • Led­be­væ­ge­lig­hed
 • Mu­skel­kraft
 • Gan­gaf­vik­ling
 • Un­der­sø­gelse for fejlstillinger
 • Smer­ter i bevægeaperatet
 • Un­der­sø­gelse for for­an­drin­ger i hud og negle
 • In­di­vi­duel vejledning
 • Ud­ar­bej­delse af årsstatus-skema
Image
Sy­ge­for­sik­rin­gen Dan­mark yder til­skud,
hvis du er i gruppe 1 el­ler 2. 
Læs mere
Image

Forun­der­sø­gelse til
indlæg

Image Image
Ca. 45 min.                 Kr. 450,-
 • Dyb­de­gå­ende un­der­sø­gelse af din fod
 • Vur­de­ring af fejlstillinger
 • Led-test
 • Gang-ana­lyse

  Til­skud:  Er du med­lem af sy­ge­for­sik­rin­gen dan­mark i gruppe 1, 2 el­ler 5 ydes der til­skud til indlæg.
Image

In­di­vi­du­elt
til­pas­sede indlæg

Image

Fra Kr. 1500,-

 • Frem­stil­ling af in­di­vi­du­elt til­pas­sede indlæg

Ind­læg er frem­stil­let af avan­ce­rede ma­te­ri­a­ler, er be­ha­ge­lige med op­ti­mal styrke, og fyl­der mindst mu­ligt i dit fodtøj

Image

lig­torn eller
delbehandling

Image
Kr. 220,-
Image

Behandlinger
og priser

hos Sundfodterapi

Det er yderst vig­tigt, at du pas­ser og ple­jer din fød­der hver ene­ste dag. Gør du det, er der en større chance for, at dine fød­der kan bære dig rundt re­sten af livet.

Som statsau­to­ri­se­ret fod­te­re­a­peut kan jeg hjælpe dig med at holde en god fod­s­und­hed — også hvis du ram­mes af syg­dom. Du kan se mine pri­ser på de mest al­min­de­lige be­hand­lin­ger herunder.

Image
Alm. fodbehandling
Kr. 450,-
 • Klip og slib­ning af negle
 • Be­skæ­ring af hård hud
 • Fjer­nelse af ligtorne
 • Be­hand­lin­gen af­slut­tes med mas­sage og creme
 • Vej­led­ning, al­tid med fo­kus på dine fødder

Image

kom­pli­ce­ret
fodbehandling

Kr. 550,-
 • Klip og slib­ning af negle
 • Be­skæ­ring af ek­strem hurd hud dannelse
 • Fjer­nelse af flere ligtorne
 • Be­hand­ling af rev­nede hæle
 • Neds­lib­ning af svært for­tyk­kede negle
 • Sår­be­hand­ling
 • Be­hand­lin­gen af­slut­tes med mas­sage og creme
 • Vej­led­ning, al­tid med fo­kus på dine fødder
Image
Delbehandling
Kr. 350,-
 • Klip og slib­ning af negle
 • El­ler fjer­nelse af hård hud
 • El­ler fjer­nelse af ligtorn
 • Al­tid vej­led­ning, med fo­kus på dine fødder
Image
Bøjlebehandling
Kr. 270,-
 • Bøjle spe­ci­al­frem­stil­let og til­pas­set din negl.
 • Neg­len klip­pes, sli­bes og oprenses
 • På­sæt­ning af fje­der­stå­l­bøjle

  - Frem­stil­ling og på­sæt­ning af bøj­ler ud over et stk. Kr. 180,-
  — Kor­rek­tion af 1 bøjle Kr. 150,-
  — Kor­rek­tion af 2 bøj­ler Kr. 230,-

Image
Årsstatus
Kr. 450,-
 • Neu­ro­lo­gisk undersøgelse
 • Kredsløbs­un­der­sø­gelse
 • Led­be­væ­ge­lig­hed
 • Mu­skel­kraft
 • Gan­gaf­vik­ling
 • Un­der­sø­gelse for fejlstillinger
 • Smer­ter i bevægeaperatet
 • Un­der­sø­gelse for for­an­drin­ger i hud og negle
 • In­di­vi­duel vejledning
 • Ud­ar­bej­delse af årsstatus-skema
Image
Sy­ge­for­sik­rin­gen Dan­mark yder til­skud, hvis du er i gruppe 1 el­ler 2.
Image

Forun­der­sø­gelse
til indlæg

Kr. 450,-
 • Dyb­de­gå­ende un­der­sø­gelse af din fod
 • Vur­de­ring af fejlstillinger
 • Led-test
 • Gang-ana­lyse


  Til­skud:
    Er du med­lem af sy­ge­for­sik­rin­gen dan­mark i gruppe 1, 2 el­ler 5 ydes der til­skud til indlæg.

Image

In­di­vi­du­elt tilpassede
indlæg

Kr. 650,- til Kr. 1500,-
 • Frem­stil­ling af in­di­vi­du­elt til­pas­sede indlæg
 • Ind­læg er frem­stil­let af avan­ce­rede ma­te­ri­a­ler, er be­ha­ge­lige med op­ti­mal styrke, og fyl­der mindst mu­ligt i dit fodtøj
Image
Kon­trol og eftersyn
Kr. 220,-
 • Kon­trol af behandling
 • Ef­ter­syn ved lø­bende behandling