Behandlinger og priser

hos Sund­fod­te­rapi

Dine fød­der skal bære rundt på din krop, lige fra den dag du ta­ger dine før­ste skridt. Det er en be­last­ning, som  er me­get større end de fle­ste går rundt og tror.

Det er yderst vig­tigt, at du pas­ser og ple­jer din fød­der hver ene­ste dag. Gør du det, er der en større chance for, at dine fød­der kan bære dig rundt re­sten af li­vet. Desværre er det ikke alle men­ne­sker, der kan undgå syg­domme og ulyk­ker. Rig­tig mange bli­ver ramt af di­a­be­tes, gigt og an­dre al­vor­lige syg­domme, der kan ind­virke på dine fød­ders sund­hed. Som statsau­to­ri­se­ret fod­te­re­a­peut kan jeg hjælpe dig med at holde en god fod­s­und­hed — også hvis du ram­mes af sygdom.

Du kan se pri­ser på de mest al­min­de­lige be­hand­lin­ger her­un­der. Klik på be­hand­lings­boks for ud­dy­bende information.

Klik på be­hand­lings­boks for
ud­dy­bende information
Image

Al­min­de­lig
fodbehandling

ImageImage
Ca. 45 min.                 Kr. 450,-

En alm. fod­be­hand­ling er for dig — ung som gam­mel, der ikke har store pro­ble­mer med dine fød­der, men gerne vil nyde en næn­som be­hand­ling hvor dine fød­der mod­ta­ger pro­fes­sio­nel pleje. Hos Sund­fod­te­rapi ar­bej­des der med høj fo­kus på hy­giejne. Alle in­stru­men­ter er ste­ri­li­se­rede, og der ar­bej­des med hand­sker for din sik­ker­heds skyld. Min au­to­ri­sa­tion er din ga­ranti for pro­fes­sio­nel behandling.

Fod­bad:
Din be­hand­ling star­ter med et vel­duf­tende fod­bad som du kan nyde sam­men med en kop kaffe el­ler te.

Un­der­sø­gelse:
In­den fod­be­hand­lin­gen un­der­sø­ges dine fød­der og de­res al­mene til­stand vur­de­res. Fod­be­hand­lin­gen til­ret­tes ef­ter dine fød­ders be­hov. Un­der­vejs for­tæl­ler om mine ob­ser­va­tio­ner, og gi­ver dig gode råd om hvor­dan du bedst ple­jer dine fødder.

Negle:
Dine negle klip­pes på en måde, der fore­byg­ger ned­gro­ede negle og in­fek­tio­ner i neg­le­fa­sen. Neg­le­false og om­gi­vel­ser ren­ses ef­ter­føl­gende op. Negle sli­bes og pud­ses, og alle neg­le­hjør­ner afrundes.
Hård hud:
Alt hård hud fjer­nes skån­somt så hu­den får sin na­tur­lige smi­dig­hed til­bage. Den hårde hud skæ­res væk med skal­pel for at undgå ny cel­le­dan­nelse. Fød­der og tæer af­pud­ses med en fræs­ning for at fjerne hud­fla­ger og ud­g­latte de be­skårne områder.

Lig­torne:
Jeg fjer­ner lig­torne på en sik­ker og skån­som måde, og vej­le­der dig om for­byg­gelse, så du und­går at pro­ble­met op­står igen.

Fod­mas­sage:
Fod­be­hand­lin­gen af­slut­tes al­tid med en let fod­mas­sage, hvor der an­ven­des en fodcreme som pas­ser til netop dine fød­ders hud.

Læs mere

Klik for at læse mere om behandlingen

Image

Kom­pli­ce­ret
fodbehandling

ImageImage
Over 1 time.              Kr. 550,-

En kom­pli­ce­ret fod­be­hand­ling er for dig, som har for­tyk­kede negle, neg­lesvamp, over­pro­duk­tion af hård hud, mange lig­torne el­ler lig­nene. Hos Sund­fod­te­rapi ar­bej­des der med høj fo­kus på hy­giejne. Alle in­stru­men­ter er ste­ri­li­se­rede, og der ar­bej­des med hand­sker for din sik­ker­heds skyld. Min au­to­ri­sa­tion er din ga­ranti for pro­fes­sio­nel behandling.

Fod­bad:
Din be­hand­ling star­ter med et vel­duf­tende fod­bad som du kan nyde sam­men med en kop kaffe el­ler te.

Un­der­sø­gelse:
In­den fod­be­hand­lin­gen un­der­sø­ges dine fød­der og de­res al­mene til­stand vur­de­res. Fod­be­hand­lin­gen til­ret­tes ef­ter dine fød­ders be­hov. Un­der­vejs for­tæl­ler om mine ob­ser­va­tio­ner, og gi­ver dig gode råd om hvor­dan du bedst ple­jer dine fødder.

Negle:
Dine negle klip­pes på en måde, der fore­byg­ger ned­gro­ede negle og in­fek­tio­ner i neg­le­fa­sen. Neg­le­false og om­gi­vel­ser ren­ses ef­ter­føl­gende op. Negle sli­bes og pud­ses, og alle neg­le­hjør­ner afrundes.

For­tyk­kede negle:
For­tyk­kede negle el­ler svam­pe­negle be­hand­les og sli­bes til. Du vej­le­des i brug af pro­duk­ter til be­hand­ling og lø­bende pleje.

Hård hud:
Alt hård hud fjer­nes skån­somt så hu­den får sin na­tur­lige smi­dig­hed til­bage. Den hårde hud skæ­res væk med skal­pel for at undgå ny cel­le­dan­nelse. Fød­der og tæer af­pud­ses med en fræs­ning for at fjerne hud­fla­ger og ud­g­latte de be­skårne områder.

Fjer­nelse af flere ligtorne:
Jeg fjer­ner lig­torne på en sik­ker og skån­som måde, og vej­le­der dig om for­byg­gelse, så du und­går at pro­ble­met op­står igen.

Be­hand­ling af hælrevner:
Den hårde hud i og om­kring rev­nerne fjer­nes ved næn­som be­skæ­ring så rev­nerne kan hele op. Du vej­le­des i brug af pro­duk­ter til be­hand­ling og lø­bende pleje.

Sår­be­hand­ling:
hård hud om­kring såret be­skæ­res. Såret un­der­sø­ges grun­digt og vur­de­res. Såret ren­ses og for­bin­des ste­rilt. Der ta­ges stil­ling til af­last­ning af området.

Fod­mas­sage:
Fod­be­hand­lin­gen af­slut­tes al­tid med en let fod­mas­sage, hvor der an­ven­des en fodcreme som pas­ser til netop dine fød­ders hud.

Læs mere

Klik for at læse mere om behandlingen

 
Image

Delbehandling

ImageImage
Ca. 30 min.                 Kr. 350,-
En del­be­hand­ling er for dig som har brug for hjælp til en­kelte dele af en al­min­de­lig fod­be­hand­ling.. Hos Sund­fod­te­rapi ar­bej­des der med høj fo­kus på hy­giejne. Alle in­stru­men­ter er ste­ri­li­se­rede, og der ar­bej­des med hand­sker for din sik­ker­heds skyld. Min au­to­ri­sa­tion er din ga­ranti for pro­fes­sio­nel behandling.

• Klip­ning og slip­ning af negle.
• El­ler fjer­nelse af hård hud.
• El­ler fjer­nelse af ligtorn.
• Al­tid vej­led­ning, med fo­kus på dine fødder

Læs mere

Klik for at læse mere om behandlingen

Image

Bøj­le­be­hand­ling

ImageImage

Ca. 30 min.                 Kr. 270,-

Or­to­nyxi, som i al­min­de­lig tale kal­des bøj­le­be­hand­ling, er den bed­ste måde at rette ned­gro­ede negle op. Hos Sund­fod­te­rapi ar­bej­des der med høj fo­kus på hy­giejne. Alle in­stru­men­ter er ste­ri­li­se­rede, og jeg ar­bej­der med hand­sker for din sikkerhed.

 • Bøjle spe­ci­al­frem­stil­let og til­pas­set din negl.
 • Neg­len klip­pes, sli­bes og oprenses
 • På­sæt­ning af fjederstålbøjle

- Frem­stil­ling og på­sæt­ning af bøj­ler ud over et stk. Kr. 180,-
- Kor­rek­tion af 1 bøjle Kr. 150,-
- Kor­rek­tion af 2 bøj­ler Kr. 230,-

Læs mere

Klik for at læse mere om behandlingen

Image

Års­sta­tus

ImageImage
Ca. 45 min.                 Kr. 450,-
 • Neu­ro­lo­gisk undersøgelse
 • Kredsløbs­un­der­sø­gelse
 • Led­be­væ­ge­lig­hed
 • Mu­skel­kraft
 • Gan­gaf­vik­ling
 • Un­der­sø­gelse for fejlstillinger
 • Smer­ter i bevægeaperatet
 • Un­der­sø­gelse for for­an­drin­ger i hud og negle
 • In­di­vi­duel vejledning
 • Ud­ar­bej­delse af årsstatus-skema
Image
Sy­ge­for­sik­rin­gen Dan­mark yder til­skud,
hvis du er i gruppe 1 el­ler 2. 
Læs mere
Image

Forun­der­sø­gelse til
indlæg

ImageImage
Ca. 45 min.                 Kr. 450,-
 • Dyb­de­gå­ende un­der­sø­gelse af din fod
 • Vur­de­ring af fejlstillinger
 • Led-test
 • Gang-ana­lyse

  Til­skud:  Er du med­lem af sy­ge­for­sik­rin­gen dan­mark i gruppe 1, 2 el­ler 5 ydes der til­skud til indlæg.
Image

In­di­vi­du­elt
til­pas­sede indlæg

Image

Fra Kr. 1500,-

 • Frem­stil­ling af in­di­vi­du­elt til­pas­sede indlæg

Ind­læg er frem­stil­let af avan­ce­rede ma­te­ri­a­ler, er be­ha­ge­lige med op­ti­mal styrke, og fyl­der mindst mu­ligt i dit fodtøj

Image

lig­torn eller
delbehandling

Image
Kr. 220,-
Image

Behandlinger
og priser

hos Sund­fod­te­rapi

Det er yderst vig­tigt, at du pas­ser og ple­jer din fød­der hver ene­ste dag. Gør du det, er der en større chance for, at dine fød­der kan bære dig rundt re­sten af livet.

Som statsau­to­ri­se­ret fod­te­re­a­peut kan jeg hjælpe dig med at holde en god fod­s­und­hed — også hvis du ram­mes af syg­dom. Du kan se mine pri­ser på de mest al­min­de­lige be­hand­lin­ger herunder.

Image
Alm. fod­be­hand­ling
Kr. 450,-
 • Klip og slib­ning af negle
 • Be­skæ­ring af hård hud
 • Fjer­nelse af ligtorne
 • Be­hand­lin­gen af­slut­tes med mas­sage og creme
 • Vej­led­ning, al­tid med fo­kus på dine fødder

Image

kom­pli­ce­ret
fodbehandling

Kr. 550,-
 • Klip og slib­ning af negle
 • Be­skæ­ring af ek­strem hurd hud dannelse
 • Fjer­nelse af flere ligtorne
 • Be­hand­ling af rev­nede hæle
 • Neds­lib­ning af svært for­tyk­kede negle
 • Sår­be­hand­ling
 • Be­hand­lin­gen af­slut­tes med mas­sage og creme
 • Vej­led­ning, al­tid med fo­kus på dine fødder
Image
Del­be­hand­ling
Kr. 350,-
 • Klip og slib­ning af negle
 • El­ler fjer­nelse af hård hud
 • El­ler fjer­nelse af ligtorn
 • Al­tid vej­led­ning, med fo­kus på dine fødder
Image
Bøj­le­be­hand­ling
Kr. 270,-
 • Bøjle spe­ci­al­frem­stil­let og til­pas­set din negl.
 • Neg­len klip­pes, sli­bes og oprenses
 • På­sæt­ning af fje­der­stå­l­bøjle

  - Frem­stil­ling og på­sæt­ning af bøj­ler ud over et stk. Kr. 180,-
  — Kor­rek­tion af 1 bøjle Kr. 150,-
  — Kor­rek­tion af 2 bøj­ler Kr. 230,-

Image
Års­sta­tus
Kr. 450,-
 • Neu­ro­lo­gisk undersøgelse
 • Kredsløbs­un­der­sø­gelse
 • Led­be­væ­ge­lig­hed
 • Mu­skel­kraft
 • Gan­gaf­vik­ling
 • Un­der­sø­gelse for fejlstillinger
 • Smer­ter i bevægeaperatet
 • Un­der­sø­gelse for for­an­drin­ger i hud og negle
 • In­di­vi­duel vejledning
 • Ud­ar­bej­delse af årsstatus-skema
Image
Sy­ge­for­sik­rin­gen Dan­mark yder til­skud, hvis du er i gruppe 1 el­ler 2.
Image

Forun­der­sø­gelse
til indlæg

Kr. 450,-
 • Dyb­de­gå­ende un­der­sø­gelse af din fod
 • Vur­de­ring af fejlstillinger
 • Led-test
 • Gang-ana­lyse


  Til­skud:
    Er du med­lem af sy­ge­for­sik­rin­gen dan­mark i gruppe 1, 2 el­ler 5 ydes der til­skud til indlæg.

Image

In­di­vi­du­elt tilpassede
indlæg

Kr. 650,- til Kr. 1500,-
 • Frem­stil­ling af in­di­vi­du­elt til­pas­sede indlæg
 • Ind­læg er frem­stil­let af avan­ce­rede ma­te­ri­a­ler, er be­ha­ge­lige med op­ti­mal styrke, og fyl­der mindst mu­ligt i dit fodtøj
Image
Kon­trol og eftersyn
Kr. 220,-
 • Kon­trol af behandling
 • Ef­ter­syn ved lø­bende behandling