Tilskud til fodbehandling

Tilskud til fodbehandling

hos Sundfodterapi

Til­skud fra Sy­ge­for­sik­ring Danmark
Er du med­lem af Sy­ge­for­sik­ring Dan­mark, gruppe 1 el­ler 2, kan du få til­skud til fod­be­hand­ling og or­to­pæ­di­ske fodind­læg hos mig.

Er du du med­lem af gruppe 5, gi­ver Sy­ge­for­sik­ring Dan­mark kun til­skud til or­to­pæ­di­ske fodindlæg

Ved be­hand­ling hos Sund­fod­te­rapi, bli­ver din reg­ning au­to­ma­tisk in­drap­por­te­ret til Sy­ge­for­sik­ring Danmark.

Du kan læse mere om til­skud fra Sy­ge­for­sik­ring Dan­mark på de­res hjem­meside. Vil du læse mere om fod­be­hand­ling hos Sund­fod­te­rapi, fin­der du mere in­for­ma­tion her.

Til­skud fra kommunen
Pen­sio­ni­ster har mu­lig­hed for at søge om ud­vi­det hel­bredstil­læg til fod­be­hand­ling. Hel­bredstil­læg­gene bli­ver be­reg­net på bag­grund af din formue.

Per­so­ner med va­rigt ned­sat fy­sisk el­ler psy­kisk funk­tions­evne kan søge om støtte til or­to­pæ­di­ske fodind­læg jf. Serviceloven.
Se mere på borger.dk

Kli­nik­ken har ikke yder­num­mer, og pa­tien­ter med hen­vis­ning fra egen læge ydes ikke til­skud. Men du be­hand­les på lige fod og med samme be­hand­ling som en kli­nik med yder­num­mer, da jeg er statsau­to­ri­se­ret fodterapeut.