BØJLEBEHANDLING

Be­hand­ling af ned­groet negl

Har du smer­ter el­ler øm­hed om­kring neg­len, er det sand­syn­ligt at du har en ned­groet negl. År­sa­gerne til ned­gro­ede negle kan være fejl­stil­lin­ger i fød­derne el­ler til­spid­sede sko, der med­fø­rer at tæ­erne pres­ses mod hin­an­den el­ler fodtøjet.

Ned­gro­ede negle på fød­derne er en li­delse, hvor neg­le­nes si­de­rande tryk­kes ned i neg­le­fal­sene. Neg­le­fal­sene er de grøf­ter, som neg­le­nes si­de­rande går svagt skråt ned i. Hvis si­de­ran­dene tryk­kes hår­dere end nor­malt mod hu­den i neg­le­fal­sen, kan det føre til dan­nelse af hård hud, lig­torne el­ler  sår. Ned­gro­ede negle kan være me­get smertefulde

Som statsau­to­ri­se­ret fod­te­ra­peut er jeg ud­dan­net i og har stor er­fa­ring i bøj­le­be­hand­ling af ned­gro­ede negle. Be­hand­lin­gen be­står af frem­stil­ling af en lille me­tal­bøjle som nøje til­pas­ses din negl. Bøj­len mon­te­res på neg­len så den udø­ver et lille træk så neg­lesi­derne løf­tes. Symp­to­merne lin­dres of­test med det samme. Bøj­len skal til­ret­tes med jævne mel­lem­rum til neg­len har fået sin na­tur­lige form i hele neg­lens længde.

Du vil ikke mærke bøj­len i dag­lig­da­gen. Bøj­len skal ef­ter­ses og ju­ste­res 4–6 uger ef­ter på­sæt­ning. Det kan tage mel­lem 6 — 12 må­ne­der, før neg­len er ret­tet helt på plads.

Bøjlebehandling

Be­hand­ling af ned­groet negl

Har du smer­ter el­ler øm­hed om­kring neg­len, er det sand­syn­ligt at du har en ned­groet negl. År­sa­gerne til ned­gro­ede negle kan være fejl­stil­lin­ger i fød­derne el­ler til­spid­sede sko, der med­fø­rer at tæ­erne pres­ses mod hin­an­den el­ler fodtøjet.

Som statsau­to­ri­se­ret fod­te­ra­peut er jeg ud­dan­net i og har stor er­fa­ring i bøj­le­be­hand­ling af ned­gro­ede negle.

Be­hand­lin­gen be­står af frem­stil­ling af en lille me­tal­bøjle som nøje til­pas­ses din negl. Bøj­len mon­te­res på neg­len så den udø­ver et lille træk så neg­lesi­derne løf­tes. Symp­to­merne lin­dres of­test med det samme.