Image

Et gavekort til sundere og blødere fødder

en dej­lig ga­veidé til mænd og kvin­der i alle aldre

Mang­ler du en god og sund ga­veide der kan gøre et par fød­der glade? Så køb et ga­ve­kort til en pro­fes­sio­nel fod­be­hand­ling hos Sund­fod­te­rapi. Ga­ven kan bru­ges til både mænd og kvin­der, og du gi­ver den hel­dige mod­ta­ger blø­dere, pæ­nere og sun­dere fød­der. Ga­ve­kor­tet ko­ster 450,- og gæl­der et år fra ud­ste­del­ses­dato. Ga­ve­kor­tet kan be­stil­les på tlf. 60 14 09 59, el­ler kø­bes hos Sund­fod­te­rapi —  statsau­to­ri­se­ret kli­nik for fod­te­rapi, Al­gade 15V, 4000 Roskilde.

Image
Image

Gaven der giver sunde og velplejede fødder

et gavekort til sundfodterapi er en dejlig gave til mænd og kvinder

Mang­ler du en god og sund ga­veide, så køb et ga­ve­kort til en pro­fes­sio­nel fod­be­hand­ling hos Sund­fod­te­rapi. Ga­ven kan bru­ges til både mænd og kvin­der, og du gi­ver den hel­dige mod­ta­ger blø­dere, sun­dere og vel­ple­jede fødder.

Et ga­ve­kort til en pro­fes­sio­nel fod­be­hand­ling hos Sund­fod­te­rapi ko­ster 450,-. Ga­ve­kor­tet gæl­der et år fra ud­ste­del­ses­dato. Ring og be­stil et ga­ve­kort i dag. Så har du sik­ret en dej­lig gave til en du hol­der af.

Ga­ve­kor­tet kan be­stil­les på tlf. 60 14 09 59, el­ler kø­bes på Al­gade 15V i Roskilde. Spørg ef­ter Sundfodterapi.

Image
Tlf. 60 14 09 59
Ring og be­stil et ga­ve­kort til en du hol­der af
Image

Hvad er en pro­fes­sio­nel fodbehandling?

Hvad er en pro­fes­sio­nel fodbehandling?

En pro­fes­sio­nel fod­be­hand­ling hos Sund­fod­te­rapi er en dej­lig gave til mænd og kvin­der i alle al­dre. Her­un­der kan du se hvad der sker un­der fod­be­hand­lin­gen. Sund­fod­te­rapi ar­bej­der med høj fo­kus på hy­giejne. Alle in­stru­men­ter er ste­ri­li­se­rede, og der bru­ges hand­sker for din sik­ker­heds skyld. Min au­to­ri­sa­tion er din ga­ranti for pro­fes­sio­nel behandling.

Fod­bad:
Din be­hand­ling star­ter med et vel­duf­tende fod­bad. Sæt dig godt til rette i den bløde stol, og nyd fod­ba­det  med en god kop kaffe el­ler te.

Un­der­sø­gelse:
In­den fod­be­hand­lin­gen un­der­sø­ges dine fød­der og de­res al­mene til­stand vur­de­res. Fod­be­hand­lin­gen til­ret­tes ef­ter dine fød­ders be­hov. Un­der­vejs for­tæl­ler om mine ob­ser­va­tio­ner, og gi­ver dig gode råd om hvor­dan du bedst ple­jer dine fødder.

Negle:
Dine negle klip­pes på en måde, der fore­byg­ger ned­gro­ede negle og in­fek­tio­ner i neg­le­fal­sen. Neg­le­false og om­gi­vel­ser ren­ses ef­ter­føl­gende op. Negle sli­bes og pud­ses, og alle neg­le­hjør­ner afrundes.
Hård hud:
Alt hård hud fjer­nes skån­somt så hu­den får sin na­tur­lige smi­dig­hed til­bage. Den hårde hud skæ­res væk med skal­pel for at undgå ny cel­le­dan­nelse. Fød­der og tæer af­pud­ses med en fræs­ning for at fjerne hud­fla­ger og ud­g­latte de be­skårne områder.

Lig­torne:
Jeg fjer­ner lig­torne på en sik­ker og skån­som måde, og vej­le­der dig om for­byg­gelse, så du und­går at pro­ble­met op­står igen.

Fod­mas­sage:
Fod­be­hand­lin­gen af­slut­tes al­tid med en let fod­mas­sage, hvor der an­ven­des en fodcreme som pas­ser til netop dine fød­ders hud.

ImageImageImage