Slide En dejlig gaveidé En lækker gaveidé til en du holder af Gavekort til fodbehandling er en dejlig gaveidé Gavekort til professionel fodbehandling Gavekort til professionel fodbehandling En skøn gaveidé til en du holder meget af Et flot gavekort til professionel fodbehandling hos Sundfodterapi En dejlig gaveidé til en du hol­der af En skøn Køb en dejlig gave til en du holder af En skøn og sund gaveidé En dejlig gaveidé En skøn gaveidé til en du holder meget af ga­veide En dejlig gaveidé
Image

Et gavekort til sundere og blødere fødder

en dej­lig ga­veidé til mænd og kvin­der i alle aldre

Mang­ler du en god og sund ga­veide der kan gøre et par fød­der glade? Så køb et ga­ve­kort til en pro­fes­sio­nel fod­be­hand­ling hos Sund­fod­te­rapi. Ga­ven kan bru­ges til både mænd og kvin­der, og du gi­ver den hel­dige mod­ta­ger blø­dere, pæ­nere og sun­dere fød­der. Ga­ve­kor­tet ko­ster 450,- og gæl­der et år fra ud­ste­del­ses­dato. Ga­ve­kor­tet kan be­stil­les på tlf. 60 14 09 59, el­ler kø­bes hos Sund­fod­te­rapi —  statsau­to­ri­se­ret kli­nik for fod­te­rapi, Al­gade 15V, 4000 Roskilde.

Image
Image

Gaven der giver sunde og velplejede fødder

et gavekort til sundfodterapi er en dejlig gave til mænd og kvinder

Mang­ler du en god og sund ga­veide, så køb et ga­ve­kort til en pro­fes­sio­nel fod­be­hand­ling hos Sund­fod­te­rapi. Ga­ven kan bru­ges til både mænd og kvin­der, og du gi­ver den hel­dige mod­ta­ger blø­dere, sun­dere og vel­ple­jede fødder.

Et ga­ve­kort til en pro­fes­sio­nel fod­be­hand­ling hos Sund­fod­te­rapi ko­ster 450,-. Ga­ve­kor­tet gæl­der et år fra ud­ste­del­ses­dato. Ring og be­stil et ga­ve­kort i dag. Så har du sik­ret en dej­lig gave til en du hol­der af.

Ga­ve­kor­tet kan be­stil­les på tlf. 60 14 09 59, el­ler kø­bes på Al­gade 15V i Roskilde. Spørg ef­ter Sundfodterapi.

Tlf. 60 14 09 59
Ring og be­stil et ga­ve­kort til en du hol­der af
Image

Hvad er en pro­fes­sio­nel fodbehandling?

En pro­fes­sio­nel fod­be­hand­ling hos Sund­fod­te­rapi er en dej­lig gave til mænd og kvin­der i alle al­dre. Her­un­der kan du se hvad der sker un­der fod­be­hand­lin­gen. Sund­fod­te­rapi ar­bej­der med høj fo­kus på hy­giejne. Alle in­stru­men­ter er ste­ri­li­se­rede, og der bru­ges hand­sker for din sik­ker­heds skyld. Min au­to­ri­sa­tion er din ga­ranti for pro­fes­sio­nel behandling.

Fod­bad:
Din be­hand­ling star­ter med et vel­duf­tende fod­bad. Sæt dig godt til rette i den bløde stol, og nyd fod­ba­det  med en god kop kaffe el­ler te.

Un­der­sø­gelse:
In­den fod­be­hand­lin­gen un­der­sø­ges dine fød­der og de­res al­mene til­stand vur­de­res. Fod­be­hand­lin­gen til­ret­tes ef­ter dine fød­ders be­hov. Un­der­vejs for­tæl­ler om mine ob­ser­va­tio­ner, og gi­ver dig gode råd om hvor­dan du bedst ple­jer dine fødder.

Negle:
Dine negle klip­pes på en måde, der fore­byg­ger ned­gro­ede negle og in­fek­tio­ner i neg­le­fal­sen. Neg­le­false og om­gi­vel­ser ren­ses ef­ter­føl­gende op. Negle sli­bes og pud­ses, og alle neg­le­hjør­ner afrundes.
Hård hud:
Alt hård hud fjer­nes skån­somt så hu­den får sin na­tur­lige smi­dig­hed til­bage. Den hårde hud skæ­res væk med skal­pel for at undgå ny cel­le­dan­nelse. Fød­der og tæer af­pud­ses med en fræs­ning for at fjerne hud­fla­ger og ud­g­latte de be­skårne områder.

Lig­torne:
Jeg fjer­ner lig­torne på en sik­ker og skån­som måde, og vej­le­der dig om for­byg­gelse, så du und­går at pro­ble­met op­står igen.

Fod­mas­sage:
Fod­be­hand­lin­gen af­slut­tes al­tid med en let fod­mas­sage, hvor der an­ven­des en fodcreme som pas­ser til netop dine fød­ders hud.

Image Image Image
Image Image
Image Image
Image
Image
Image
Image