Sport som løb kan give skader på fødderne.
fodpleje

Hyperpronation

Hovedårsag til problemer med fødder, knæ, bækken og ryg ved løb og sport

Du har helt sik­ker mødt ud­tryk­ket pro­na­tion, over­pro­na­tion og un­der­pro­na­tion hvis du har la­vet en lø­be­test i for­bin­delse med køb af løbesko.

Pro­na­tion er en helt na­tur­lig sam­men­sat be­væ­gelse som sker i dele af fo­dens led. Be­væ­gel­sen bør indgå hver gang vi af­vik­ler et skridt når vi går el­ler lø­ber. Pro­na­tion ud­gør en del af den nød­ven­dige stød­dæmp­ning der skal til, når krop­pens væg skal over­fø­res til fo­den. Pro­na­tion får fo­den til at flade ud, så stø­det dæm­pes. Sam­ti­dig til­pas­ses fo­den i for­hold til underlaget.

Den mod­satte be­væ­gelse hed­der ”supi­na­tion” og har til for­mål at spænde op i fo­den og danne en sta­bil struk­tur. Supi­na­tion er vig­tig både når hæ­len ram­mer un­der­la­get, men pri­mært i af­sæt­tet, hvor fo­den fun­ge­rer som en stiv løf­tearm, der gi­ver dig god fremdrift.Pronation og supi­na­tion er vig­tige be­væ­gel­ser ved gang og løb og i sig selv ikke år­sag til ska­der el­ler pro­ble­mer med fo­den. Men når fo­den ud­sæt­tes for over­dre­vet el­ler unor­mal pronation/supination, op­står der problemer.

I denne ar­ti­kel kon­cen­tre­rer vi os om pro­na­tio­nen el­ler ret­tere hy­per­pro­na­tion – fordi den hy­per­pro­ne­rede fod er en af ho­ved­år­sa­gerne til pro­ble­mer i un­derek­stre­mi­te­ten i for­bin­delse med løb. 

Hy­per­pro­na­tion kan have for­skel­lig for­mer og man skel­ner imel­lem for­ø­get pro­na­tion /forlænget tids­rum, hvori pro­na­tio­nen sker, el­ler for­kor­tet tids­rum ind­til mak­si­mum pro­na­tio­nen indtræder.

Hy­per­pro­na­tion er altså et me­ka­nisk pro­blem, som re­sul­te­rer i kom­pen­sa­to­ri­ske pro­ble­mer op igen­nem fød­der, ben, bæk­ken og ryg. Der­for gi­ver det rig­tig god me­ning at rette, støtte og/eller kor­ri­gere denne uhen­sigts­mæs­sige be­væ­gelse, så gang- og lø­be­me­ka­nik optimeres.

Hvis du oplever nogle af følgende problemer, kan det være tegn på hyperpronation

  • Smer­ter og øm­hed langs den in­der­ste fodrand, spe­ci­elt un­der og ef­ter løb.
  • Smer­ter på in­der­si­den af achillessenen
  • Hælspore/svangsenebetændelse
  • Smer­ter i knæet, spe­ci­elt un­der og ef­ter løb
  • Skin­ne­bens­be­tæn­delse

Behandling

Be­hand­lin­gen af­hæn­ger na­tur­lig­vis af år­sa­gen til pro­ble­mets op­ståen, men i mange til­fælde vil et fodind­læg ud­gøre en del af be­hand­lin­gen. Et in­di­vi­du­elt til­pas­set fodind­læg vil kunne støtte, af­la­ste el­ler rette op på fo­den så bio­me­ka­nik­ken igen fun­ge­rer op­ti­malt og yder­li­gere over­be­last­ning undgås.

Har du brug for hjælp til at komme af med dine fod­pro­ble­mer, er du me­get vel­kom­men til at booke tid til en fo­d­a­na­lyse hos Sundfodterapi

Related Posts