Image

Partiel fodbehandling

Behandlingen har en varighed på op til 30 minutter og koster Kr. 330,-

En del­be­hand­ling, også kal­det en par­tiel be­hand­ling er re­le­vant for dig,  som i for­vejen mod­ta­ger fod­te­rapi re­gel­mæs­sigt og blot øn­sker be­hand­ling af et en­kelt­stå­ende pro­blem­om­råde. Det kan fx. være be­skæ­ring af lig­torn el­ler behandling/klip af ned­groet negl. Be­hand­lin­gen va­rer op til 30 mi­nut­ter og ko­ster kr. 335,-Overstiger be­hand­ling­sti­den de 30 mi­nut­ter, er pri­sen den samme som ved en al­min­de­lig fod­be­hand­ling.

Image

Partiel fodbehandling

Be­hand­lin­gen har en va­rig­hed på op til 30 mi­nut­ter og ko­ster Kr. 335,-

En del­be­hand­ling, også kal­det en par­tiel be­hand­ling er re­le­vant for dig,  som i for­vejen mod­ta­ger fod­te­rapi re­gel­mæs­sigt og blot øn­sker be­hand­ling af et en­kelt­stå­ende pro­blem­om­råde. Det kan fx. være be­skæ­ring af lig­torn el­ler behandling/klip af ned­groet negl.

Be­hand­lin­gen va­rer op til 30 mi­nut­ter og ko­ster kr. 335,- Over­sti­ger be­hand­ling­sti­den de 30 mi­nut­ter, er pri­sen den samme som ved en al­min­de­lig fod­be­hand­ling.

Image
12% af be­folk­nin­gen

har haft smer­ter i fød­derne i mere end et år

Kilde: Fød­der og fod­te­ra­pe­u­ter — En del af sund­heds­væ­se­net

60 14 09 59
Kon­takt mig i dag og lad mig hjælpe dig med at passe godt på dine fød­der.