Sport er hårdt

for dine fødder!

Sport er hårdt

for dine fødder!

Dine fødder
har stor betydning

for dine præstationer

Hvis du dyr­ker sport på mo­tions- el­ler eli­te­plan, er det en rig­tig god ide at have re­gel­mæs­sig kon­takt til en statsau­to­ri­se­ret fod­te­ra­peut. Sports­grene som løb, fod­bold, hånd­bold, dans og gym­na­stik be­la­ster nem­lig dine fød­der ek­stra me­get. Det øgede tryk på dine fød­der, tæer og negle kan bl.a. føre til hård hud, neg­le­for­tyk­kelse, tryks­ka­der og ham­mer­tæer. Disse ska­der kan ned­sætte din mu­lig­hed for at dyrke din sport op­ti­malt, og give dig smer­ter og gangbesvær.

Det er vig­tigt at du hol­der rig­tig godt øje med dine fød­der, og sør­ger for den nød­ven­dige dag­lige pleje. Et jævn­ligt be­søg hos en fod­te­ra­peut kan hjælpe dig med at holde fød­derne sunde og raske.

Dine fødder

har stor be­tyd­ning for dine præstationer

Hvis du dyr­ker sport på mo­tions- el­ler eli­te­plan, er det en rig­tig god ide at have re­gel­mæs­sig kon­takt til en statsau­to­ri­se­ret fod­te­ra­peut. Sports­grene som løb, fod­bold, hånd­bold, dans og gym­na­stik be­la­ster nem­lig dine fød­der ek­stra meget. 

Det er vig­tigt at du hol­der rig­tig godt øje med dine fød­der, og sør­ger for den nød­ven­dige dag­lige pleje. Et jævn­ligt be­søg hos en fod­te­ra­peut kan hjælpe dig med at holde fød­derne sunde og raske.

Image

Sko­ene skal passe

Sko­ene skal passe

for små el­ler for store sko
kan give dig skader

En god lø­be­sko el­ler fod­bold­støvle er en sko der sid­der godt fast på fo­den, så den ikke skri­der frem og til­bage. Skoen må ikke trykke no­gen ste­der. En god sko sid­der godt til om­kring hæ­len, har en god luk­ke­a­n­ord­ning og en ef­ter­gi­ve­lig sål. Det er li­ge­le­des vig­tigt, at fød­derne kan ånde i skoen.

Har du en al­min­de­lig fod uden fejl­stil­ling, og ikke li­der af pro­ble­mer med knæ, hof­ter el­ler ryg, skal du finde den sko der sid­der bedst på dine fød­der, og som gi­ver dig den nød­ven­dige af­fjed­ring for det ter­ræn du skal løbe på. En god lø­be­sko el­ler fod­bold­støvle be­hø­ver ikke være den dy­re­ste på hyl­den, selv om eks­pe­di­en­ten må­ske gerne vil give ud­tryk for dette.

Vælg den rig­tige
strømpe

Det for­kerte valg kan give dig
vab­ler, fod- og neglesvamp

for små el­ler for store sko kan give dig skader

De strøm­per du dyr­ker sport med er også vig­tige for dine fød­ders sund­hed. Sørg for at strøm­perne er en god kva­li­tet der kan trans­por­tere fug­ten væk fra tæ­erne. Det er vig­tigt at dine fød­der kan ånde, så du ikke får fug­tige og klamme fød­der un­der sportsudøvelsen.

Hvis fød­derne ikke kan komme af med var­men, er der stor sand­syn­lig­hed for, at der ska­bes frik­tion, hvil­ket ofte fø­rer til dan­nel­sen af vab­ler el­ler an­den ir­ri­ta­tion. Sam­ti­dig er fug­tige sko og strøm­per er det per­fekte miljø for fod- og neglesvamp.

Li­ge­som med sko­ene skal dine strøm­per også passe rig­tigt til din fod. Det er vig­tigt at de ikke sid­der for stramt, så dine tæer bli­ver pres­set sammen.

Sidst men ikke mindst er det vig­tigt at vælge en strømpe der pas­ser til års­ti­den. Om som­me­ren er der mange sport­s­u­dø­vere, som fo­re­træk­ker at have en tyn­dere strømpe i skoen, da fød­derne har ten­dens til at hæve lidt ek­stra i var­men. Om vin­te­ren hvor man har ten­dens til at få kolde tæer un­der træ­nin­gen, kan det være en god idé at købe en kraf­ti­gere sportsstrømpe.

Vælg den
rig­tige strømpe

Det for­kerte valg kan give dig vab­ler, fod- og neglesvamp

for små el­ler for store sko kan give dig skader

De strøm­per du dyr­ker sport med er også vig­tige for dine fød­ders sund­hed. Sørg for at strøm­perne er en god kva­li­tet der kan trans­por­tere fug­ten væk fra tæ­erne. Det er vig­tigt at dine fød­der kan ånde, så du ikke får fug­tige og klamme fød­der un­der sportsudøvelsen.

Hvis fød­derne ikke kan komme af med var­men, er der stor sand­syn­lig­hed for, at der ska­bes frik­tion, hvil­ket ofte fø­rer til dan­nel­sen af vab­ler el­ler an­den ir­ri­ta­tion. Sam­ti­dig er fug­tige sko og strøm­per er det per­fekte miljø for fod- og neglesvamp.

Li­ge­som med sko­ene skal dine strøm­per også passe rig­tigt til din fod. Det er vig­tigt at de ikke sid­der for stramt, så dine tæer bli­ver pres­set sammen.

Undgå skader

plej dine fød­der
og vælg det rig­tige fodtøj

Undgå skader

plej dine fød­der og vælg
det rig­tige fodtøj

Image

Plej dine fødder

og be­søg en statsau­to­ri­se­ret
fod­te­ra­peut regelmæssigt

Det er vig­tigt, at sørge for at neg­lene på tæ­erne er klip­pet korte og lige over. På den måde und­går du blå negle som fal­der af, negle som bli­ver klemt ind i na­bo­tåen og la­ver sår el­ler ban­ker imod sko­ens tå­kap. Klip al­tid neg­len lige over og al­drig ned i si­derne. Klip­per du dem ned i si­derne ri­si­ke­rer du smer­te­fulde ned­gro­ede negle, som kan give betændelse.

Hård hud på fød­derne er et sig­nal om, at dine fød­der ikke har det helt godt. Det er krop­pens måde, at be­skytte hu­den mod tryk og frik­tion. Har du fået hård hud, skal du ikke fjerne det med en fod­fil. Bru­ger du en fod­fil til at fjerne den hårde hud, dan­nes frik­tion og varme, som stres­ser din hud, der blot re­a­ge­rer ved, at danne endnu mere hård hud.

I ste­det for fod­fi­len kan du af­slutte dit bru­se­bad med at skrubbe den hårde hud væk med en neg­lebør­ste, el­ler en køk­kensvamp. Frot­tér fød­derne grun­digt ef­ter ba­det og af­slut med en god fed fodcreme. Gror der hård hud på dine fød­der, kan du få pro­fes­sio­nel hjælp fra en statsau­to­ri­se­ret fod­te­ra­peut. Fod­te­ra­pe­u­ten er ud­dan­net til at løse en række fod­pro­ble­mer, og den hårde hud vil blive skå­ret væk, så un­der­hu­den ikke stres­ses til at pro­du­ce­rer nyt.

Si­de­lø­bende er du nødt til at finde ind til selve ker­nen af pro­ble­met, da den hårde hud som nævnt op­står for at be­skytte hu­den mod over­be­last­ning. Hård hud kan op­stå pga. fejl­stil­lin­ger som over­be­la­ster fød­derne, men dine sko kan også være syn­de­ren. Fod­te­ra­pe­u­ten kan hjælpe dig med at iden­ti­fi­cere år­sa­gen til pro­ble­met. Er år­sa­gen en fejl­stil­ling i din fod, kan spe­ci­elle ind­læg til dine lø­be­sko være løsningen.

Sund­fod­te­rapi kan ses i må­neds­ma­ga­si­net iForm i sek­tio­nen “Eks­per­ten har or­det”. Her kan du læse flere gode råd om fodpleje.

Image

Plej dine fødder

og be­søg en statsau­to­ri­se­ret fod­te­ra­peut regelmæssigt

Det er vig­tigt, at sørge for at neg­lene på tæ­erne er klip­pet korte og lige over. På den måde und­går du blå negle som fal­der af, negle som bli­ver klemt ind i na­bo­tåen og la­ver sår el­ler ban­ker imod sko­ens tåkap.

Hård hud på fød­derne er et sig­nal om, at dine fød­der ikke har det helt godt. Det er krop­pens måde, at be­skytte hu­den mod tryk og frik­tion. Har du fået hård hud, skal du ikke fjerne det med en fodfil.

I ste­det for fod­fi­len kan du af­slutte dit bru­se­bad med at skrubbe den hårde hud væk med en neg­lebør­ste, el­ler en køk­kensvamp. Gror der hård hud på dine fød­der, kan du få pro­fes­sio­nel hjælp fra en statsau­to­ri­se­ret fod­te­ra­peut. Fod­te­ra­pe­u­ten er ud­dan­net til at løse en række fod­pro­ble­mer, og den hårde hud vil blive skå­ret væk, så un­der­hu­den ikke stres­ses til at pro­du­ce­rer nyt.

Sund­fod­te­rapi kan ses i må­neds­ma­ga­si­net iForm i sek­tio­nen “Eks­per­ten har or­det”. Her kan du læse flere gode råd om fodpleje.

Besøg din fodterapeut
regelmæssigt

og få pro­fes­sio­nel hjælp der fore­byg­ger skader

Hård hud

skal skæ­res væk

Image

Book en tid hos mig

og prøv en pro­fes­sio­nel fodbehandling

Sund­fod­te­rapi er statsau­to­ri­se­ret kli­nik for fod­te­rapi i Roskilde. Er du sport­s­u­dø­ver kan jeg hjælpe dig med at holde dine fød­der sunde og pæne.

Book en tid i dag og prøv en pro­fes­sio­nel fod­be­hand­ling. Du star­ter med et be­ha­ge­ligt fod­bad og en kom kaffe el­ler te. Her­ef­ter bli­ver dine negle klip­pet, op­ren­set og sle­bet til. Hård hud be­skæ­res skån­somt, så un­der­hu­den ikke stres­ses, og lig­torne fjernes.

Be­hand­lin­gen af­slut­tes med en kort fod­mas­sage, hvor fød­derne smø­res ind i en læk­ker creme. Un­der be­hand­lin­gen vil du få vej­led­ning om pleje af dine fødder.

Ring nu og be­stil din tid til fodbehandling

60 14 09 59
Image

Book en tid
hos mig

og prøv en pro­fes­sio­nel fodbehandling

Du får:
— af­slap­pende fodbad 
— klip, slib­ning og op­rens­ning af negle
— Be­skæ­ring af hård hud
— Vej­led­ning med fo­kus på dine fødder
— Be­hand­lin­gen af­slut­tes med let fodmassage