Image
 
 

Vigtig information

Kli­nik­ken åb­ner grad­vist op igen fra man­dag den 20. april 2020.
Ud­over de kri­ti­ske fod­te­ra­peut-funk­tio­ner jeg ind­til vi­dere har va­re­ta­get i for­bin­delse med COVID 19, er det nu også ble­vet til­ladt at til­byde al­min­de­lige fod­be­hand­lin­ger – dog un­der skær­pede for­hold som nøje føl­ger an­vis­nin­gerne fra sundhedsstyrelsen.

Alle pa­tien­ter skal have en af­tale pr. te­le­fon. Man må der­for ikke komme ind fra gaden.

Man må ikke møde op, hvis man har symp­to­mer på COVID-19. (fe­ber, ho­ste, ondt i hal­sen, ho­ved­pine og muskelømhed).

Du kan kun booke tid via te­le­fon på 60140959 da jeg som be­hand­ler skal kunne spørge alle pa­tien­ter, om de har symp­to­mer på COVID-19.

Ved an­komst til kli­nik­ken, be­des du ud­føre kor­rekt hånd­vask el­ler hånd­des­in­fek­tion. Der er hånd­sprit til­gæn­ge­ligt på klinikken.

Man skal holde den an­be­fa­lede af­stand til an­dre pa­tien­ter i venteværelset.

Du skal komme til ti­den dvs. kom max 2 min. før din af­talte tid.

Kom alene.

Der bli­ver gjort ek­stra rent, sprit­tet af og luf­tet ud imel­lem hver patient.

Øn­sker du at bære ma­ske un­der be­hand­lin­gen, er du me­get vel­kom­men til at tage din egen ma­ske med.

Jeg glæ­der mig til at se dig hos Sundfodterapi
Al­gade 15 V, 4000 Roskilde

Tidsbestilling:
60 14 09 59
Har du spørgs­mål ved­rø­rende be­hand­ling un­der Sund­heds­sty­rel­sens an­vis­nin­ger, er du vel­kom­men til at ringe til Sundfodterapi.

Vigtig information

Kli­nik­ken åb­ner grad­vist op igen fra man­dag den 20. april 2020.
Ud­over de kri­ti­ske fod­te­ra­peut-funk­tio­ner jeg ind­til vi­dere har va­re­ta­get i for­bin­delse med COVID 19, er det nu også ble­vet til­ladt at til­byde al­min­de­lige fod­be­hand­lin­ger – dog un­der skær­pede for­hold som nøje føl­ger an­vis­nin­gerne fra sundhedsstyrelsen.

Alle pa­tien­ter skal have en af­tale pr. te­le­fon. Man må der­for ikke komme ind fra gaden.

Man må ikke møde op, hvis man har symp­to­mer på COVID-19. (fe­ber, ho­ste, ondt i hal­sen, ho­ved­pine og muskelømhed).

Du kan kun booke tid via te­le­fon på 60140959 da jeg som be­hand­ler skal kunne spørge alle pa­tien­ter, om de har symp­to­mer på COVID-19.

Ved an­komst til kli­nik­ken, be­des du ud­føre kor­rekt hånd­vask el­ler hånd­des­in­fek­tion. Der er hånd­sprit til­gæn­ge­ligt på klinikken.

Man skal holde den an­be­fa­lede af­stand til an­dre pa­tien­ter i venteværelset.

Du skal komme til ti­den dvs. kom max 2 min. før din af­talte tid.

Kom alene.

Der bli­ver gjort ek­stra rent, sprit­tet af og luf­tet ud imel­lem hver patient.

Øn­sker du at bære ma­ske un­der be­hand­lin­gen, er du me­get vel­kom­men til at tage din egen ma­ske med.

Jeg glæ­der mig til at se dig hos Sundfodterapi
Al­gade 15 V, 4000 Roskilde

Tidsbestilling
60 14 09 59

Vigtig information

Kli­nik­ken åb­ner grad­vist op igen fra man­dag den 20. april 2020. 

Ud­over de kri­ti­ske fod­te­ra­peut-funk­tio­ner jeg ind­til vi­dere har va­re­ta­get i for­bin­delse med COVID 19, er det nu også ble­vet til­ladt at til­byde al­min­de­lige fod­be­hand­lin­ger – dog un­der skær­pede for­hold som nøje føl­ger an­vis­nin­gerne fra sundhedsstyrelsen.

Alle pa­tien­ter skal have en af­tale pr. te­le­fon. Man må der­for ikke komme ind fra ga­den uden fo­re­gå­ende aftale.

Man må ikke møde op, hvis man har symp­to­mer på COVID-19. (fe­ber, ho­ste, ondt i hal­sen, ho­ved­pine og muskelømhed).

Du kan kun booke tid via te­le­fon på 60140959 da jeg som be­hand­ler skal kunne spørge alle pa­tien­ter, om de har symp­to­mer på COVID-19.

Ved an­komst til kli­nik­ken, be­des du ud­føre kor­rekt hånd­vask el­ler hånd­des­in­fek­tion. Der er hånd­sprit til­gæn­ge­ligt på klinikken.

Man skal holde den an­be­fa­lede af­stand til an­dre pa­tien­ter i venteværelset.

Du skal komme til ti­den dvs. kom max 2 min. før din af­talte tid.

Kom alene.

Der bli­ver gjort ek­stra rent, sprit­tet af og luf­tet ud imel­lem hver patient.

Øn­sker du at bære ma­ske un­der be­hand­lin­gen, er du me­get vel­kom­men til at tage din egen ma­ske med.

Jeg glæ­der mig til at se dig hos Sund­fod­te­rapi Al­gade 15 V, 4000 Roskilde

Tidsbestilling
60 14 09 59
Har du spørgs­mål ved­rø­rende be­hand­ling un­der Sund­heds­sty­rel­sens an­vis­nin­ger, er du vel­kom­men til at ringe til Sundfodterapi.