Læg dine fødder
i sikre hænder

Høj fag­lig­hed og fo­kus på dig
BESTIL TID HER
 
Sundhedsstyrelsen
Sund­fod­te­rapi føl­ger nøje Covid-19 an­vis­nin­gerne fra Sundhedsstyrelsen

LÆG DINE FØDDER
I SIKRE HÆNDER

HØJ FAGLIGHED OG FOKUS  DIG
BESTIL TID
Image
Sund­fod­te­rapi føl­ger nøje Covid-19 anvisningerne
Image

Din fod­te­ra­peut
i Roskilde

Vel­kom­men til en mo­derne fodklinik
på Al­gade 15V i Roskilde

Vel­kom­men til Sund­fod­te­rapi, kli­nik for fod­te­rapi på Al­gade 15V i Roskilde. Mit navn er Ann Dorde An­der­sen og jeg er statsau­to­ri­se­ret fod­te­ra­peut. Jeg gør mit bed­ste for, at din fod­be­hand­ling hos mig, bli­ver en rig­tig god op­le­velse. Ef­ter endt be­hand­ling op­le­ver du for­nyet vel­være og energi, og dine fød­der bli­ver sun­dere, blø­dere og pænere.

Et be­søg hos Sund­fod­te­rapi, — kli­nik for fod­te­rapi i Roskilde,  er din ga­ranti for en statsa­n­er­kendt sundhedsbe­handling. Her på web­s­i­tet kan du læse mere om mine be­hand­lin­ger og pri­ser, samt om de for­skel­lige pro­ble­mer du kan op­leve med dine fød­der. Jeg hå­ber at det in­spi­re­rer dig til at prøve en fod­be­hand­ling hos mig. 

Min kli­nik for fod­te­rapi har adresse på Al­gade 15V, cen­tralt i Roskilde. Du kan par­kere lige ved si­den af kli­nik­ken på P‑pladsen ved Sankt Ols Stræde. Jeg glæ­der mig til at se dig i min klinik.

Med ven­lig hilsen
Ann Dorde Andersen
statsau­to­ri­se­ret fodterapeut.

Image

Din fod­te­ra­peut
i Roskilde

Cen­tralt be­lig­gende på Al­gade 15V

Vel­kom­men til Sund­fod­te­rapi. Mit navn er Ann Dorde An­der­sen og jeg er statsaut. fod­te­ra­peut. Jeg vil gøre mit bed­ste for, at din fod­be­hand­ling hos mig, bli­ver en rig­tig god op­le­velse. Ef­ter endt be­hand­ling op­le­ver du for­nyet vel­være og energi, og du går her­fra med sunde og vel­ple­jede fødder.

Image

Der­for skal du vælge
Sundfodterapi

som din per­son­lige fodterapeut

Image

Derfor skal du vælge Sundfodterapi

som din per­son­lige fodterapeut

Høj fag­lig­hed

Hos mig får du pro­fes­sio­nel og ven­lig be­hand­ling med stor fag­lig­hed. Jeg er ud­dan­net statsaut. fod­te­ra­peut, og jeg er god­kendt, og lø­bende kon­trol­le­ret af sundhedstyrelsen.

Fokus på dig

Et højt ser­vi­ce­ni­veau. Det vig­tig­ste for mig er, at du får en god op­le­velse og går her­fra med sunde og vel­ple­jede fød­der. Der er fo­kus på dig og dine be­hov un­der hele behandlingen.

God at­mos­fære

Her kan du slappe af med en kop kaffe el­ler te, mens du ny­der din be­hand­ling un­der ro­lige for­hold, i en mo­derne kli­nik med høj fo­kus på hy­giejne. Fod­be­hand­lin­gen star­ter med et dej­ligt fod­bad, og ef­ter selve be­hand­lin­gen af­slut­tes der med en let fodmassage.

Ring til mig og lad os tage en snak om dine fød­der og be­hov. Jeg glæ­der mig til at tale med dig.

Høj faglighed


Hos Sund­fod­te­rapi får du  pro­fes­sio­nel og ven­lig be­hand­ling. Jeg er ud­dan­net statsaut. fod­te­ra­peut, god­kendt af, og lø­bende kon­trol­le­ret af sundhedstyrelsen.

Som statsaut. fod­te­ra­peut er jeg for­plig­tet til at op­rette og føre jour­nal på alle mine pa­tien­ter. Mange fod­te­ra­pe­u­ter ta­ger penge for jor­na­l­op­ret­tel­sen, hos mig er det gratis.

Fokus på dig


Det vig­tig­ste for mig er at du får en rig­tig god op­le­velse, og går her­fra med sunde og vel­ple­jede fød­der. Du vil ef­ter be­hand­lin­gen, op­leve for­nyet vel­være og energi.

Der er fo­kus på dig og dine be­hov un­der hele be­hand­lin­gen. Un­der­vejs får du vej­led­ning og gode råd om hvor­dan du hol­der dine fød­der sunde og raske.

God atmosfære


Hos Sund­fod­te­rapi kan du slappe helt af med en kop kaffe el­ler te, mens du ny­der din fod­be­hand­ling un­der ro­lige for­hold, i en mo­derne kli­nik hvor der er høj fo­kus på kom­fort og hygiejne.

Fod­be­hand­lin­gen star­ter med et dej­ligt vel­duf­tende fod­bad, og ef­ter selve be­hand­lin­gen af­slut­tes der med en let fodmassage.

60 14 09 59

Ring i dag og lad os tage en snak om dine fød­der. Jeg glæ­der mig til at tale med dig

Kundeanbefalinger

 • Tine Hansen Avatar

  positive review  Sød og pro­fes­sio­nel te­ra­peut, par­ke­ring uden for dø­ren, bu­tiks­strøg på an­den side, hyg­ge­lig og imø­de­kom­mende kli­nik — su­per behandling 

  Tine Han­sen 22/10/18
  Søren Hjorth Avatar

  Tak for god og pro­fes­sio­nel be­hand­ling. Kan varmt an­be­fa­les til andre 🙂 

  Sø­ren Hjorth 02/07/19
 • Tine Hansen Avatar

  Dej­lige, lyse lo­ka­ler. God par­ke­rings­mu­lig­hed tæt på kli­nik. In­gen ven­te­tid. Su­per pro­fes­sio­nel og be­ha­ge­lig be­hand­ling — og smukke fød­der. Kan varmt an­be­fale Ann Dorde. 

  Tine Han­sen 21/01/19
  Pia Jensen Avatar

  Var for før­ste gang i me­get lang tid — til fod­be­hand­ling hos Ann Dorde. (Jeg er ikke ret vild med at få ord­net fødder !)
  Men må sige… Jeg fik en su­per be­hand­ling af en me­get sød og dyg­tig fod­te­ra­peut — i lækre og ro­lige om­gi­vel­ser. Jeg glemte helt min fobi, mens mine fød­der blev gjort forårsklar. 
  Kan helt klart an­be­fa­les !! Jeg kom­mer igen 🙂 

  Pia Jen­sen 08/05/19
 • Heidi Jalsing Avatar

  positive review  Su­per godt sted , kom­mer helt sik­ker igen 

  Heidi Jal­s­ing 31/07/19
  Christina Damgaard Avatar

  positive review  Fan­ta­stisk op­le­velse… TAK 

  Chri­stina Dam­gaard 22/05/19
 • Mai Johansson Avatar

  positive review  Dej­lig op­le­velse at få ord­net fød­derne hos Sund­fod­te­rapi, dej­lig kli­nik med skøn atmosfære. 

  Mai Jo­hans­son 01/10/18
  Ejnar Gyldenkerne Avatar

  Me­get be­ha­ge­lig op­le­velse. Jeg tro­ede ikke det var mu­ligt at få de negle til at se or­dent­lige ud. Ste­det lig­ger cen­tralt og hvis man væl­ger en tid tid­ligt på da­gen kan man par­kere lige uden­for. Jeg kom­mer helt sik­kert igen! 

  Ej­nar Gyl­den­kerne 14/01/19
 • Sanne Valentin Avatar

  positive review  Me­get kom­pe­tent og be­ha­ge­lig fod­be­hand­ling Dorde ud­fø­rer — Tu­sind tak 

  Sanne Va­len­tin 31/08/18
  Peter Sandberg Avatar

  positive review  Fan­ta­stisk ven­lig og god pro­fes­sio­nel be­hand­ling, kan varmt anbefales 

  Pe­ter Sand­berg 02/03/20

DET SIGER KUNDERNE

OM SUNDFODTERAPI

 • Peter Sandberg AvatarPe­ter Sandberg

  positive review  Fan­ta­stisk ven­lig og god pro­fes­sio­nel be­hand­ling, kan varmt an­be­fa­les — 3/02/2020 

 • Heidi Jalsing AvatarHeidi Jal­s­ing

  positive review  Su­per godt sted , kom­mer helt sik­ker igen — 7/31/2019 

 • Søren Hjorth AvatarSø­ren Hjorth

  Tak for god og pro­fes­sio­nel be­hand­ling. Kan varmt an­be­fa­les til an­dre 🙂 — 7/02/2019 

 • Christina Damgaard AvatarChri­stina Damgaard

  positive review  Fan­ta­stisk op­le­velse… TAK — 5/22/2019 

 • Pia Jensen AvatarPia Jen­sen

  Var for før­ste gang i me­get lang tid — til fod­be­hand­ling hos Ann Dorde. (Jeg er ikke ret vild med at få ord­net fødder !)
  Men må sige… Jeg fik en su­per be­hand­ling af en me­get sød og dyg­tig fod­te­ra­peut — i lækre og ro­lige om­gi­vel­ser. Jeg glemte helt min fobi, mens mine fød­der blev gjort forårsklar. 
  Kan helt klart an­be­fa­les !! Jeg kom­mer igen 🙂 — 5/08/2019 

 • Tine Hansen AvatarTine Han­sen

  Dej­lige, lyse lo­ka­ler. God par­ke­rings­mu­lig­hed tæt på kli­nik. In­gen ven­te­tid. Su­per pro­fes­sio­nel og be­ha­ge­lig be­hand­ling — og smukke fød­der. Kan varmt an­be­fale Ann Dorde. — 1/21/2019 

 • Ejnar Gyldenkerne AvatarEj­nar Gyldenkerne

  Me­get be­ha­ge­lig op­le­velse. Jeg tro­ede ikke det var mu­ligt at få de negle til at se or­dent­lige ud. Ste­det lig­ger cen­tralt og hvis man væl­ger en tid tid­ligt på da­gen kan man par­kere lige uden­for. Jeg kom­mer helt sik­kert igen! — 1/14/2019 

 • Tine Hansen AvatarTine Han­sen

  positive review  Sød og pro­fes­sio­nel te­ra­peut, par­ke­ring uden for dø­ren, bu­tiks­strøg på an­den side, hyg­ge­lig og imø­de­kom­mende kli­nik — su­per be­hand­ling — 10/22/2018 

 • Mai Johansson AvatarMai Jo­hans­son

  positive review  Dej­lig op­le­velse at få ord­net fød­derne hos Sund­fod­te­rapi, dej­lig kli­nik med skøn at­mos­fære. — 10/01/2018 

 • Sanne Valentin AvatarSanne Va­len­tin

  positive review  Me­get kom­pe­tent og be­ha­ge­lig fod­be­hand­ling Dorde ud­fø­rer — Tu­sind tak — 8/31/2018 

Hvad er fodterapi?

Og hvor­for er det vigtigt
at passe godt på sine fødder?

Fod­te­rapi er fore­byg­gelse og be­hand­ling af fod­li­del­ser ydet af en statsau­to­ri­se­ret fodterapeut.

Vo­res hver­dag er hård kost for vo­res fød­der. Vi ta­ger mange skridt i lø­bet af da­gen,  bru­ger ofte sko der ikke gi­ver fo­den den nød­ven­dige plads og støtte, og dyr­ker sport der be­la­ster fød­derne ek­stra meget.

For at undgå de ska­der og pro­ble­mer der ofte op­står på grund af den hårde dag­lige be­last­ning, er det en klog be­slut­ning at vælge re­gel­mæs­sig kon­sul­ta­tion hos en statsau­to­ri­se­ret fodterapeut.

Har du di­a­be­tes, el­ler li­der af gigt, el­ler kan du ikke selv passe og pleje dine fød­der, er det ek­stra vig­tigt at du jævn­ligt får be­hand­ling hos en statsaut. fodterapeut.

Sund­fod­te­rapi er sta­ta­u­to­ri­se­ret fod­te­ra­peut, god­kendt og lø­bende kon­trol­le­ret af sund­heds­sty­rel­sen. Jeg kan hjælpe dig med at holde dine fød­der sunde og ra­ske, så du kan nyde øget vel­være, og få bedre mu­lig­hed for, at dine fød­der kan bære dig rundt re­sten af livet.

Hvad er fodterapi?

Og hvor­for er det vig­tigt at passe godt
på sine fødder?

Fod­te­rapi er fore­byg­gelse og be­hand­ling af fod­li­del­ser ydet af en statsau­to­ri­se­ret fod­te­ra­peut. Vo­res hver­dag er hård kost for vo­res fød­der. Vi ta­ger mange skridt i lø­bet af da­gen,  bru­ger ofte sko der ikke gi­ver fo­den den nød­ven­dige plads og støtte, og dyr­ker sport der be­la­ster fød­derne ek­stra meget.

For at undgå de ska­der og pro­ble­mer der ofte op­står på grund af den hårde dag­lige be­last­ning, er det en klog be­slut­ning at vælge re­gel­mæs­sig kon­sul­ta­tion hos en statsau­to­ri­se­ret fod­te­ra­peut. Har du di­a­be­tes, el­ler li­der af gigt, el­ler kan du ikke selv passe og pleje dine fød­der, er det ek­stra vig­tigt at du jævn­ligt får be­hand­ling hos en statsaut. fodterapeut.

Sund­fod­te­rapi er sta­ta­u­to­ri­se­ret fod­te­ra­peut, god­kendt og lø­bende kon­trol­le­ret af sund­heds­sty­rel­sen. Jeg kan hjælpe dig med at holde dine fød­der sunde og ra­ske, så du kan nyde øget vel­være, og få bedre mu­lig­hed for, at dine fød­der kan bære dig rundt re­sten af livet.

Klik for at læse mere:
Image
fodbehandling
Image
kom­pli­ce­ret fodbehandling
Partiel fodbehandling
delbehandling
Bøjlebehandling
bøjlebehandling
Aarsstatus
årsstatus
Indlæg
indlæg

Hjemmebehandling

Hjemmebehandling

Jeg kom­mer hjem til dig, hvis du har brug for det

Image
I dit hus el­ler lejlighed
Image
på plejehjem
Image
I dit hus el­ler lejlighed
Image
på plejehjem
60 14 09 59
Ring til mig for af­tale om ude­be­hand­lin­ger. Jeg kø­rer i Roskilde og omegn.

Slide En dejlig gaveidé En lækker gaveidé til en du holder af Gavekort til fodbehandling er en dejlig gaveidé Gavekort til professionel fodbehandling Gavekort til professionel fodbehandling En skøn gaveidé til en du holder meget af Et flot gavekort til professionel fodbehandling hos Sundfodterapi En dejlig gaveidé KØB ET GAVEKORT til en du hol­der af GAVEIDE til en pro­fes­sio­nel fod­be­hand­ling. Kr. 450,- En skøn Køb en dejlig gave til en du holder af LÆS MERE En dejlig gaveidé En dejlig gaveidé

Giv en skøn som­mer­gave til en du hol­der af

en dej­lig ga­veide til både mænd og kvinder

Image

Ga­ven der gi­ver blø­dere og sun­dere fød­der. 428,-

Slide En dejlig gaveidé En lækker gaveidé til en du holder af Gavekort til fodbehandling er en dejlig gaveidé Gavekort til professionel fodbehandling Gavekort til professionel fodbehandling En skøn gaveidé til en du holder meget af Et flot gavekort til professionel fodbehandling hos Sundfodterapi En dejlig gaveidé til en du hol­der af GAVEIDE KØB ET GAVEKORT til en pro­fes­sio­nel fod­be­hand­ling. Kr. 450,- En skøn Køb en dejlig gave til en du holder af En skøn og sund gaveidé Læs mere En dejlig gaveidé