Læg dine fød­der i sikre hæn­der Statsaut. pro­fes­sio­nel fod­be­hand­ling Klik for at læse mere bed­ste be­hand­ling og fo­kus på dig Høj fag­lig­hed Hos Sund­fod­te­rapi får du den Læs an­vis­nin­ger her. Sund­fod­te­rapi føl­ger nøje Covid-19 an­vis­nin­gerne fra sund­heds­sty­rel­sen. Sundhedsstyrelsen

Slide og fo­kus på dig Klik for at læse mere Høj fag­lig­hed Hos Sund­fod­te­rapi får du den bed­ste be­hand­ling Hos Sundfodterapi får du kvalitet og høj service Sundhedsstyrelsen Sund­fod­te­rapi føl­ger nøje Covid-19 an­vis­nin­gerne fra sund­heds­sty­rel­sen. Læs mere her
Image

Din fodterapeut i Roskilde

Vel­kom­men til en mo­derne fod­kli­nik på Al­gade 15V i Roskilde

Vel­kom­men til Sund­fod­te­rapi, kli­nik for fod­te­rapi på Al­gade i Roskilde. Mit navn er Ann Dorde An­der­sen og jeg er statsau­to­ri­se­ret fod­te­ra­peut. Jeg gør mit bed­ste for, at din fod­be­hand­ling hos mig, bli­ver en rig­tig god op­le­velse. Ef­ter endt be­hand­ling op­le­ver du for­nyet vel­være og energi, og dine fød­der bli­ver sun­dere, blø­dere og pæ­nere.

Et be­søg hos Sund­fod­te­rapi, — kli­nik for fod­te­rapi i Roskilde,  er din ga­ranti for en statsa­n­er­kendt sundhedsbe­handling. Her på web­s­i­tet kan du læse mere om mine be­hand­lin­ger og pri­ser, samt om de for­skel­lige pro­ble­mer du kan op­leve med dine fød­der. Jeg hå­ber at det in­spi­re­rer dig til at prøve en fod­be­hand­ling hos mig. 

Min kli­nik for fod­te­rapi har adresse på Al­gade 15V, cen­tralt i Roskilde. Du kan par­kere lige ved si­den af kli­nik­ken på P‑pladsen ved Sankt Ols Stræde. Jeg glæ­der mig til at se dig i min kli­nik.

Med ven­lig hil­sen
Ann Dorde An­der­sen
statsau­to­ri­se­ret fod­te­ra­peut.

Image

Din fodterapeut i Roskilde

Cen­tralt be­lig­gende på Al­gade 15V

Vel­kom­men til Sund­fod­te­rapi. Mit navn er Ann Dorde An­der­sen og jeg er statsaut. fod­te­ra­peut. Jeg vil gøre mit bed­ste for, at din fod­be­hand­ling hos mig, bli­ver en rig­tig god op­le­velse. Ef­ter endt be­hand­ling op­le­ver du for­nyet vel­være og energi, og du går her­fra med sunde og vel­ple­jede fød­der.

Image

Der­for skal du vælge Sund­fod­te­rapi

som din per­son­lige fod­te­ra­peut

Image

Derfor skal du vælge Sundfodterapi

som din per­son­lige fod­te­ra­peut

Høj fag­lig­hed

Hos mig får du pro­fes­sio­nel og ven­lig be­hand­ling med stor fag­lig­hed. Jeg er ud­dan­net statsaut. fod­te­ra­peut, og jeg er god­kendt, og lø­bende kon­trol­le­ret af sund­heds­ty­rel­sen.

Fokus på dig

Et højt ser­vi­ce­ni­veau. Det vig­tig­ste for mig er, at du får en god op­le­velse og går her­fra med sunde og vel­ple­jede fød­der. Der er fo­kus på dig og dine be­hov un­der hele be­hand­lin­gen.

God at­mos­fære

Her kan du slappe af med en kop kaffe el­ler te, mens du ny­der din be­hand­ling un­der ro­lige for­hold, i en mo­derne kli­nik med høj fo­kus på hy­giejne. Fod­be­hand­lin­gen star­ter med et dej­ligt fod­bad, og ef­ter selve be­hand­lin­gen af­slut­tes der med en let fod­mas­sage.

Ring til mig og lad os tage en snak om dine fød­der og be­hov. Jeg glæ­der mig til at tale med dig.

Høj faglighed

Hos Sund­fod­te­rapi får du  pro­fes­sio­nel og ven­lig be­hand­ling. Jeg er ud­dan­net statsaut. fod­te­ra­peut, god­kendt af, og lø­bende kon­trol­le­ret af sund­heds­ty­rel­sen.

Som statsaut. fod­te­ra­peut er jeg for­plig­tet til at op­rette og føre jour­nal på alle mine pa­tien­ter. Mange fod­te­ra­pe­u­ter ta­ger penge for jor­na­l­op­ret­tel­sen, hos mig er det gra­tis.

Fokus på dig

Det vig­tig­ste for mig er at du får en rig­tig god op­le­velse, og går her­fra med sunde og vel­ple­jede fød­der. Du vil ef­ter be­hand­lin­gen, op­leve for­nyet vel­være og energi.

Der er fo­kus på dig og dine be­hov un­der hele be­hand­lin­gen. Un­der­vejs får du vej­led­ning og gode råd om hvor­dan du hol­der dine fød­der sunde og ra­ske.

God atmosfære

Hos Sund­fod­te­rapi kan du slappe helt af med en kop kaffe el­ler te, mens du ny­der din fod­be­hand­ling un­der ro­lige for­hold, i en mo­derne kli­nik hvor der er høj fo­kus på kom­fort og hy­giejne.

Fod­be­hand­lin­gen star­ter med et dej­ligt vel­duf­tende fod­bad, og ef­ter selve be­hand­lin­gen af­slut­tes der med en let fod­mas­sage.

60 14 09 59

Ring i dag og lad os tage en snak om dine fød­der. Jeg glæ­der mig til at tale med dig

Face­book og Google Bu­si­ness kun­de­an­be­fa­lin­ger

 • Tine Hansen Avatar

  Dej­lige, lyse lo­ka­ler. God par­ke­rings­mu­lig­hed tæt på kli­nik. In­gen ven­te­tid. Su­per pro­fes­sio­nel og be­ha­ge­lig be­hand­ling — og smukke fød­der. Kan varmt an­be­fale Ann Dorde.

  Tine Han­sen 21/01/19
  Christina Damgaard Avatar

  positive review  Fan­ta­stisk op­le­velse… TAK😍

  Chri­stina Dam­gaard 22/05/19
 • Tine Hansen Avatar

  positive review  Sød og pro­fes­sio­nel te­ra­peut, par­ke­ring uden for dø­ren, bu­tiks­strøg på an­den side, hyg­ge­lig og imø­de­kom­mende kli­nik — su­per be­hand­ling

  Tine Han­sen 22/10/18
  Mai Johansson Avatar

  positive review  Dej­lig op­le­velse at få ord­net fød­derne hos Sund fod­te­rapi, dej­lig kli­nik med skøn at­mos­fære. 👍

  Mai Jo­hans­son 01/10/18
 • Søren Hjorth Avatar

  Tak for god og pro­fes­sio­nel be­hand­ling. Kan varmt an­be­fa­les til an­dre 🙂

  Sø­ren Hjorth 02/07/19
  Pia Jensen Avatar

  Var for før­ste gang i me­get lang tid — til fod­be­hand­ling hos Ann Dorde. (Jeg er ikke ret vild med at få ord­net fød­der 😳)
  Men må sige… Jeg fik en su­per be­hand­ling af en me­get sød og dyg­tig fod­te­ra­peut — i lækre og ro­lige om­gi­vel­ser. Jeg glemte helt min fobi, mens mine fød­der blev gjort for­års­klar.
  Kan helt klart an­be­fa­les 👣😊 Jeg kom­mer igen 😊

  Pia Jen­sen 08/05/19

Hvad er fodterapi?

Og hvor­for er det vig­tigt at passe godt
på sine fød­der?

Fod­te­rapi er fore­byg­gelse og be­hand­ling af fod­li­del­ser ydet af en statsau­to­ri­se­ret fod­te­ra­peut.

Vo­res hver­dag er hård kost for vo­res fød­der. Vi ta­ger mange skridt i lø­bet af da­gen,  bru­ger ofte sko der ikke gi­ver fo­den den nød­ven­dige plads og støtte, og dyr­ker sport der be­la­ster fød­derne ek­stra me­get.

For at undgå de ska­der og pro­ble­mer der ofte op­står på grund af den hårde dag­lige be­last­ning, er det en klog be­slut­ning at vælge re­gel­mæs­sig kon­sul­ta­tion hos en statsau­to­ri­se­ret fod­te­ra­peut.

Har du di­a­be­tes, el­ler li­der af gigt, el­ler kan du ikke selv passe og pleje dine fød­der, er det ek­stra vig­tigt at du jævn­ligt får be­hand­ling hos en statsaut. fod­te­ra­peut.

Sund­fod­te­rapi er sta­ta­u­to­ri­se­ret fod­te­ra­peut, god­kendt og lø­bende kon­trol­le­ret af sund­heds­sty­rel­sen. Jeg kan hjælpe dig med at holde dine fød­der sunde og ra­ske, så du kan nyde øget vel­være, og få bedre mu­lig­hed for, at dine fød­der kan bære dig rundt re­sten af li­vet.

Hvad er fodterapi?

Og hvor­for er det rig­tig vig­tigt at passe godt på sine fød­der?

Fod­te­rapi er fore­byg­gelse og be­hand­ling af fod­li­del­ser ydet af en statsau­to­ri­se­ret fod­te­ra­peut. Vo­res hver­dag er hård kost for vo­res fød­der. Vi ta­ger mange skridt i lø­bet af da­gen,  bru­ger ofte sko der ikke gi­ver fo­den den nød­ven­dige plads og støtte, og dyr­ker sport der be­la­ster fød­derne ek­stra me­get.

For at undgå de ska­der og pro­ble­mer der ofte op­står på grund af den hårde dag­lige be­last­ning, er det en klog be­slut­ning at vælge re­gel­mæs­sig kon­sul­ta­tion hos en statsau­to­ri­se­ret fod­te­ra­peut. Har du di­a­be­tes, el­ler li­der af gigt, el­ler kan du ikke selv passe og pleje dine fød­der, er det ek­stra vig­tigt at du jævn­ligt får be­hand­ling hos en statsaut. fod­te­ra­peut.

Sund­fod­te­rapi er sta­ta­u­to­ri­se­ret fod­te­ra­peut, god­kendt og lø­bende kon­trol­le­ret af sund­heds­sty­rel­sen. Jeg kan hjælpe dig med at holde dine fød­der sunde og ra­ske, så du kan nyde øget vel­være, og få bedre mu­lig­hed for, at dine fød­der kan bære dig rundt re­sten af li­vet.

Klik på iko­nerne for at læse mere om de en­kelte be­hand­lin­ger
Image
fod­be­hand­ling
Image
kom­pli­ce­ret fod­be­hand­ling
Partiel fodbehandling
del­be­hand­ling
Bøjlebehandling
bøj­le­be­hand­ling
Aarsstatus
års­sta­tus
Indlæg
ind­læg

Hjemmebehandling

Jeg kom­mer hjem til dig, hvis du har brug for det
Image
I dit hus el­ler lej­lig­hed
Image
på ple­je­hjem
Image
I dit hus el­ler lej­lig­hed
Image
på ple­je­hjem
60 14 09 59
Ring til mig for af­tale om ude­be­hand­lin­ger. Jeg kø­rer i Roskilde og om­egn.

Slide En dejlig gaveidé En lækker gaveidé til en du holder af Gavekort til fodbehandling er en dejlig gaveidé Gavekort til professionel fodbehandling Gavekort til professionel fodbehandling En skøn gaveidé til en du holder meget af Et flot gavekort til professionel fodbehandling hos Sundfodterapi En dejlig gaveidé Køb et ga­ve­kort til en du hol­der af ga­veide til en pro­fes­sio­nel fod­be­hand­ling. Kr. 450,- En skøn Køb en dejlig gave til en du holder af Læs mere En dejlig gaveidé En dejlig gaveidé

Giv en skøn som­mer­gave til en du hol­der af

en dej­lig ga­veide til både mænd og kvin­der

Image

Ga­ven der gi­ver blø­dere og sun­dere fød­der. 428,-

Slide En dejlig gaveidé En lækker gaveidé til en du holder af Gavekort til fodbehandling er en dejlig gaveidé Gavekort til professionel fodbehandling Gavekort til professionel fodbehandling En skøn gaveidé til en du holder meget af Et flot gavekort til professionel fodbehandling hos Sundfodterapi En dejlig gaveidé til en du hol­der af ga­veide Køb et ga­ve­kort til en pro­fes­sio­nel fod­be­hand­ling. Kr. 450,- En skøn Køb en dejlig gave til en du holder af En skøn og sund gaveidé Læs mere En dejlig gaveidé