Image

Din fodterapeut i Roskilde

Vel­kom­men til en mo­derne fod­kli­nik på Al­gade 15V i Roskilde

Vel­kom­men til Sund­fod­te­rapi, kli­nik for fod­te­rapi på Al­gade i Roskilde. Mit navn er Ann Dorde An­der­sen og jeg er statsau­to­ri­se­ret fod­te­ra­peut. Jeg gør mit bed­ste for, at din fod­be­hand­ling hos mig, bli­ver en rig­tig god op­le­velse. Ef­ter endt be­hand­ling op­le­ver du for­nyet vel­være og energi, og dine fød­der bli­ver sun­dere, blø­dere og pæ­nere.

Et be­søg hos Sund­fod­te­rapi, — kli­nik for fod­te­rapi i Roskilde,  er din ga­ranti for en statsa­n­er­kendt sundhedsbe­handling. Her på web­s­i­tet kan du læse mere om mine be­hand­lin­ger og pri­ser, samt om de for­skel­lige pro­ble­mer du kan op­leve med dine fød­der. Jeg hå­ber at det in­spi­re­rer dig til at prøve en fod­be­hand­ling hos mig. 

Min kli­nik for fod­te­rapi har adresse på Al­gade 15V, cen­tralt i Roskilde. Du kan par­kere lige ved si­den af kli­nik­ken på P‑pladsen ved Sankt Ols Stræde. Jeg glæ­der mig til at se dig i min kli­nik.

Med ven­lig hil­sen
Ann Dorde An­der­sen
statsau­to­ri­se­ret fod­te­ra­peut.

Image

Din fodterapeut i Roskilde

Cen­tralt be­lig­gende på Al­gade 15V

Vel­kom­men til Sund­fod­te­rapi. Mit navn er Ann Dorde An­der­sen og jeg er statsaut. fod­te­ra­peut. Jeg vil gøre mit bed­ste for, at din fod­be­hand­ling hos mig, bli­ver en rig­tig god op­le­velse. Ef­ter endt be­hand­ling op­le­ver du for­nyet vel­være og energi, og du går her­fra med sunde og vel­ple­jede fød­der.

Image

Der­for skal du vælge Sund­fod­te­rapi

som din per­son­lige fod­te­ra­peut

Image

Derfor skal du vælge Sundfodterapi

som din per­son­lige fod­te­ra­peut

Høj fag­lig­hed

Hos mig får du pro­fes­sio­nel og ven­lig be­hand­ling med stor fag­lig­hed. Jeg er ud­dan­net statsaut. fod­te­ra­peut, og jeg er god­kendt, og lø­bende kon­trol­le­ret af sund­heds­ty­rel­sen.

Fokus på dig

Et højt ser­vi­ce­ni­veau. Det vig­tig­ste for mig er, at du får en god op­le­velse og går her­fra med sunde og vel­ple­jede fød­der. Der er fo­kus på dig og dine be­hov un­der hele be­hand­lin­gen.

God at­mos­fære

Her kan du slappe af med en kop kaffe el­ler te, mens du ny­der din be­hand­ling un­der ro­lige for­hold, i en mo­derne kli­nik med høj fo­kus på hy­giejne. Fod­be­hand­lin­gen star­ter med et dej­ligt fod­bad, og ef­ter selve be­hand­lin­gen af­slut­tes der med en let fod­mas­sage.

Ring til mig og lad os tage en snak om dine fød­der og be­hov. Jeg glæ­der mig til at tale med dig.

Høj faglighed

Hos Sund­fod­te­rapi får du  pro­fes­sio­nel og ven­lig be­hand­ling. Jeg er ud­dan­net statsaut. fod­te­ra­peut, god­kendt af, og lø­bende kon­trol­le­ret af sund­heds­ty­rel­sen.

Som statsaut. fod­te­ra­peut er jeg for­plig­tet til at op­rette og føre jour­nal på alle mine pa­tien­ter. Mange fod­te­ra­pe­u­ter ta­ger penge for jor­na­l­op­ret­tel­sen, hos mig er det gra­tis.

Fokus på dig

Det vig­tig­ste for mig er at du får en rig­tig god op­le­velse, og går her­fra med sunde og vel­ple­jede fød­der. Du vil ef­ter be­hand­lin­gen, op­leve for­nyet vel­være og energi.

Der er fo­kus på dig og dine be­hov un­der hele be­hand­lin­gen. Un­der­vejs får du vej­led­ning og gode råd om hvor­dan du hol­der dine fød­der sunde og ra­ske.

God atmosfære

Hos Sund­fod­te­rapi kan du slappe helt af med en kop kaffe el­ler te, mens du ny­der din fod­be­hand­ling un­der ro­lige for­hold, i en mo­derne kli­nik hvor der er høj fo­kus på kom­fort og hy­giejne.

Fod­be­hand­lin­gen star­ter med et dej­ligt vel­duf­tende fod­bad, og ef­ter selve be­hand­lin­gen af­slut­tes der med en let fod­mas­sage.

60 14 09 59

Ring i dag og lad os tage en snak om dine fød­der. Jeg glæ­der mig til at tale med dig

Face­book og Google Bu­si­ness kun­de­an­be­fa­lin­ger

 • Søren Hjorth Avatar

  Tak for god og pro­fes­sio­nel be­hand­ling. Kan varmt an­be­fa­les til an­dre 🙂

  Sø­ren Hjorth 02/07/19
  Tine Hansen Avatar

  positive review  Sød og pro­fes­sio­nel te­ra­peut, par­ke­ring uden for dø­ren, bu­tiks­strøg på an­den side, hyg­ge­lig og imø­de­kom­mende kli­nik — su­per be­hand­ling

  Tine Han­sen 22/10/18
 • Christina Damgaard Avatar

  positive review  Fan­ta­stisk op­le­velse… TAK😍

  Chri­stina Dam­gaard 22/05/19
  Mai Johansson Avatar

  positive review  Dej­lig op­le­velse at få ord­net fød­derne hos Sund fod­te­rapi, dej­lig kli­nik med skøn at­mos­fære. 👍

  Mai Jo­hans­son 01/10/18
 • Peter Sandberg Avatar

  positive review  Fan­ta­stisk ven­lig og god pro­fes­sio­nel be­hand­ling, kan varmt an­be­fa­les

  Pe­ter Sand­berg 02/03/20
  Pia Jensen Avatar

  Var for før­ste gang i me­get lang tid — til fod­be­hand­ling hos Ann Dorde. (Jeg er ikke ret vild med at få ord­net fød­der 😳)
  Men må sige… Jeg fik en su­per be­hand­ling af en me­get sød og dyg­tig fod­te­ra­peut — i lækre og ro­lige om­gi­vel­ser. Jeg glemte helt min fobi, mens mine fød­der blev gjort for­års­klar.
  Kan helt klart an­be­fa­les 👣😊 Jeg kom­mer igen 😊

  Pia Jen­sen 08/05/19

Hvad er fodterapi?

Og hvor­for er det vig­tigt at passe godt
på sine fød­der?

Fod­te­rapi er fore­byg­gelse og be­hand­ling af fod­li­del­ser ydet af en statsau­to­ri­se­ret fod­te­ra­peut.

Vo­res hver­dag er hård kost for vo­res fød­der. Vi ta­ger mange skridt i lø­bet af da­gen,  bru­ger ofte sko der ikke gi­ver fo­den den nød­ven­dige plads og støtte, og dyr­ker sport der be­la­ster fød­derne ek­stra me­get.

For at undgå de ska­der og pro­ble­mer der ofte op­står på grund af den hårde dag­lige be­last­ning, er det en klog be­slut­ning at vælge re­gel­mæs­sig kon­sul­ta­tion hos en statsau­to­ri­se­ret fod­te­ra­peut.

Har du di­a­be­tes, el­ler li­der af gigt, el­ler kan du ikke selv passe og pleje dine fød­der, er det ek­stra vig­tigt at du jævn­ligt får be­hand­ling hos en statsaut. fod­te­ra­peut.

Sund­fod­te­rapi er sta­ta­u­to­ri­se­ret fod­te­ra­peut, god­kendt og lø­bende kon­trol­le­ret af sund­heds­sty­rel­sen. Jeg kan hjælpe dig med at holde dine fød­der sunde og ra­ske, så du kan nyde øget vel­være, og få bedre mu­lig­hed for, at dine fød­der kan bære dig rundt re­sten af li­vet.

Hvad er fodterapi?

Og hvor­for er det rig­tig vig­tigt at passe godt på sine fød­der?

Fod­te­rapi er fore­byg­gelse og be­hand­ling af fod­li­del­ser ydet af en statsau­to­ri­se­ret fod­te­ra­peut. Vo­res hver­dag er hård kost for vo­res fød­der. Vi ta­ger mange skridt i lø­bet af da­gen,  bru­ger ofte sko der ikke gi­ver fo­den den nød­ven­dige plads og støtte, og dyr­ker sport der be­la­ster fød­derne ek­stra me­get.

For at undgå de ska­der og pro­ble­mer der ofte op­står på grund af den hårde dag­lige be­last­ning, er det en klog be­slut­ning at vælge re­gel­mæs­sig kon­sul­ta­tion hos en statsau­to­ri­se­ret fod­te­ra­peut. Har du di­a­be­tes, el­ler li­der af gigt, el­ler kan du ikke selv passe og pleje dine fød­der, er det ek­stra vig­tigt at du jævn­ligt får be­hand­ling hos en statsaut. fod­te­ra­peut.

Sund­fod­te­rapi er sta­ta­u­to­ri­se­ret fod­te­ra­peut, god­kendt og lø­bende kon­trol­le­ret af sund­heds­sty­rel­sen. Jeg kan hjælpe dig med at holde dine fød­der sunde og ra­ske, så du kan nyde øget vel­være, og få bedre mu­lig­hed for, at dine fød­der kan bære dig rundt re­sten af li­vet.

Klik på iko­nerne for at læse mere om de en­kelte be­hand­lin­ger
Image
fod­be­hand­ling
Image
kom­pli­ce­ret fod­be­hand­ling
Partiel fodbehandling
del­be­hand­ling
Bøjlebehandling
bøj­le­be­hand­ling
Aarsstatus
års­sta­tus
Indlæg
ind­læg

Hjemmebehandling

Jeg kom­mer hjem til dig, hvis du har brug for det
Image
I dit hus el­ler lej­lig­hed
Image
på ple­je­hjem
Image
I dit hus el­ler lej­lig­hed
Image
på ple­je­hjem
60 14 09 59
Ring til mig for af­tale om ude­be­hand­lin­ger. Jeg kø­rer i Roskilde og om­egn.

Giv en skøn som­mer­gave til en du hol­der af

en dej­lig ga­veide til både mænd og kvin­der

Image

Ga­ven der gi­ver blø­dere og sun­dere fød­der. 428,-