Menu

Kontaktinfo

Sundfodterapi
Algade 28F
4000 Roskilde
Tlf. 6014 0959

Effektiv ligtorn behandling

skånsomt og smertefrit

Hvad er en ligtorn

og hvorfor opstår den?

Når huden udsættes for et vedvarende tryk, for eksempel ved brug af fodtøj der strammer eller trykker mod et bestemt punkt på foden, reagerer den ved at danne et hårdt og for­hornet lag overhud på området. Formålet er at beskytte den bløde underhud så der ikke opstår større skader. 

Når trykket fortsætter ved vedvarende be­last­ning af området, fortsætter dannelsen af ny hård hud, så der efter­hånden op­står en tyk kegle af hud med en hård kerne i mid­ten. Keg­len tager form af en rosen­torn som går gennem overhuden og ned i under­huden hvor den giver smer­ter og irri­tation. Grun­det for­men kal­des det på almin­deligt dansk en lig­torn og på fag­sprog clavus.

En lig­torn forvek­sles ofte med en fod­vorte, der ses som en lille sort prik under foden. En ligtorn kan gen­kendes ved det tør­re hud der sid­der i en cirkel om­kring lig­tornen. Her på siden kan du læse om lig­torn behandling.

billeder af ligtorne

foreste del af underfod

billeder af ligtorne

forfod bag storetå

Billeder af ligtorne

hæl

Billeder af ligtorne

ydersider

placering af ligtorn

knyster

Ligtorn yderside af lilletå

Yderside lilletå

billeder af ligtorne

foreste del af underfod

billeder af ligtorne

forfod bag storetå

Billeder af ligtorne

hæl

Billeder af ligtorne

ydersider

placering af ligtorn

knyster

Ligtorn yderside af lilletå

Yderside lilletå

Fjernelse af ligtorn

Hvordan fjernes en ligtorn og gør det ondt?

Hos sundfodterapi beskæres den øverste hår­de hud der dan­ner top­pen af lig­tornen hvor­efter den neder­ste del af lig­tornen fjer­nes. Behand­lingen fore­tages under kli­niske for­hold og med steri­lise­rede instru­menter. Behand­lingen er smertefri og i de fleste til­fælde fjer­nes lig­tornen helt ved første behand­ling.

Hos Sundfodterapi vil jeg under selve behand­lingen vur­derer dine fød­ders tilstand og behand­lings­behov. Er lig­tornen opstået på grund af fejl­stilling i fød­der eller tæer, kan jeg hjælpe dig med vej­ledning om­kring fod­tøj og aflast­ning, f.eks. ved brug af indlægs­såler eller anden støtte.

Til en lille behandling for en enkelt ligtorn

Spørgsmål og svar
om ligtorne

Her finder du svar på de mest almindelige
spørgsmål omkring ligtorne

Hvad koster det at få fjernet en ligtorn?

Har du fået en ligtorn er du måske bekym­ret for hvordan den skal behand­les og måske også om­kring prisen for at få fjernet lig­tornen. Hos Sund­fodterapi er det bil­ligt at få fjernet en enkelt ligtorn. Vælger du sam­tidig at få en pro­fes­sionel fod­behandling kan du spare penge. Den pro­fessio­nelle fod­behandling inklu­derer fodbad, grundig under­søgelse af dine fød­der, klipning og til­ret­ning af negle og negle­false, fjer­nelse af hård hud og ligtorn. Behandlingen afsluttes med en let fodmassage hvor dine fød­der smøres ind i en fod­creme der passer til din hud.

Har du flere lig­torne der skal fjernes, kan behand­lingen tage mere end en time, og vil i så fald falde ind under kategorien kom­pli­ceret fod­be­handling. Du kan læse mere om behand­ling og pris her.

Skal man søge læge hvis man
har fået en ligtorn?

En ligtorn er ikke i sig selv farlig men kan være et irriterende og smerte­fuldt be­kendt­skab. Men der kan være situa­tioner hvor du skal op­søge din læge. Opstår der rød­me om­kring lig­tor­nen, eller kom­mer der tilta­gende smer­ter og hævelse, betæn­delse, feber, samt æn­dret farve på tæer om­kring lig­tornen, skal du straks søge læge. I disse tilfælde kan der opstå kom­pli­kationer og du kan have behov for anti­biotika.

I langt de fleste tilfælde er en ligtorn et ufarlig men irri­te­rende bekend­skab. Det er en god ide hur­tigt at få den fjer­net hos en stats­auto­riseret fod­terapeut.

Hvor på foden kan man
få en ligtorn?

En ligtorn dannes oftest under foden, mellem tæerne eller på en tå. Ligtorne ses ofte på lilletå eller storetå hvor belastningen fra tætsiddende fodtøj er størst. En ligtorn forveksles ofte med en fodvorte, der ses som en sort prik på foden. Professionel behandling af ligtorn er den hurtigste og sikreste måde at komme problemet til livs.

En ligtorn dannes oftest under foden, mellem tæerne eller på en tå. Ligtorne ses ofte på lilletå eller storetå hvor belastningen fra tætsiddende fodtøj er størst. Professionel behandling af ligtorn er den hurtigste og sikreste måde at komme problemet til livs.

Hvorfor får man hård hud?

Hård hud opstår, når der kommer for stort tryk på huden. Hård hud kan opstå alle steder på kroppen, men typisk vil man få det på fødder eller hænder. De fleste oplever hård hud på fødderne grundet tryk fra fodtøj. Den hårde hud dannes på områder hvor knoglerne presser mod overhuden. På fødderne er det mest normalt at få hård hud på hælen og under forfoden samt oven på tæerne. Dette skyldes oftest forkert fodtøj der forudsager et øget tryk på disse områder.

Det mest almindelige husråd omkring fjernelse af hård hud er at slibe området med en pimpsten eller en fil. Dette er bare et rigtig dårligt råd. Fjerner du hård hud på denne måde, opstår der høj varme i området der slibes, hvilket får huden til at danne mere hård hud. Den rigtige og mest effektive måde at fjerne hård hud på er at beskære det angrebne område. Denne behandling skal foretages hos en statsautoriseret fodterapeut der har uddannelse og de rigtige sterile redskaber til opgaven.

Billeder af ligtorn

Kan jeg selv fjerne en ligtorn?

I den tidlige fase i udviklingen af en lig­torn kan man bes­kytte det øm­me om­råde med en aflast­ning. På den måde redu­ceres gnid­ning mod huden og der­med udvik­lingen af lig­tornen. Undgå brug af fod­tøj der stram­mer eller pres­ser fod og tæer sammen.

Man kan komme fød­derne i sæbe­vand og efter­føl­gende smøre om­rådet med creme for at prøve at op­løse den hårde hud. Nogle anbe­faler at man efter­følgende skra­ber eller skære det yderste lag hård hud af, men dette kan bestemt ikke anbe­fales. Du risi­kerer at påføre dig selv en infek­tion hvis du skære for dybt eller forkert. Er du dia­be­tiker skal du pas­se ekstra meget på og ikke selv prøve med egen be­handling.

Hvordan fjerner man bedst
en ligtorn?

Har du fået en ligtorn skal du søge hjælp hos en statsautoriseret fodterapeut. Her kan du få professionel hjælp til fjernelse af ligtornen, og til at sikre at dine fødder forbliver sunde og raske.

Sundfodterapi er statsautoriseret klinik for fodterapi og har stor erfaring i at fjerne ligtorne på en skånsom og smerte­fri måde. Under behandlingen får du vejledning om forebyggelse, så du undgår at problemet opstår igen. Fjer­nelse af ligtorn kræver professionel hjælp.

Får man ligtorne hvis man har hård hud på fødderne?

Almindelig fortykket hud findes på fød­derne, hæn­derne og andre dele af huden som udsæt­tes for friktion. De fleste af os op­lever at få hård hud på fød­derne. Skal en lig­torn dan­nes på foden eller tæerne, kræves der en større ved­varende belast­ning af et iso­leret område. Lig­torne op­står ved tryk fra for stramt fod­tøj, men også som følge af fejl­stil­linger i fød­der og tæer.

Hvordan ser en ligtorn ud?

En ligtorn kan være tør og voksagtig med en hård kerne. Den er tydelig afgrænset og ses ofte som en sort prik på- eller under foden. En ligtorn giver efterhånden som den vokser ubehag, irritation og smerter.

Er du stadig i tvivl, er du velkommen til at ringe til mig

Læs om øvrige behandlinger hos din fodterapeut i Roskilde

Almindelig fodbehandling

læs mere

Kompliceret fodbehandling

læs mere

Delbehandling

læs mere

Bøjlebehandling

læs mere