Persondatapolitik

Persondatapolitik

Vi ta­ger da­ta­sik­ker­hed alvorligt

Hos Sund­fod­te­rapi øn­sker vi at op­ret­holde vo­res kun­ders og be­sø­gen­des til­lid, ikke mindst når de be­sø­ger vo­res web­s­ite. Vi ta­ger da­ta­sik­ker­hed al­vor­ligt og del­ta­ger ikke i ak­ti­vi­te­ter, der kan sætte vo­res bru­ge­res data i fare. Vi sæl­ger, le­jer el­ler vi­de­re­gi­ver ikke no­gen data om vo­res be­sø­gende til trediepart. 

Vi pla­ce­rer, ved an­ven­delse af hjem­mesi­den, ude­luk­kende tek­nisk nød­ven­dige cook­ies. Vi an­ven­der cook­ies til tra­fik­må­ling og med hen­blik på at for­bedre bru­gero­p­le­velse og funktionalitet.Vi bru­ger kun ano­ny­mi­se­ret data, og data vi­der­gi­ves ikke til an­det brug.

Du kan til en­hver tid fra­vælge cook­ies via din brow­ser, dog skal du være op­mærk­som på at fra­valg af cook­ies vil ned­sætte hjem­mesi­dens funktionalitet. 

Hvor­dan kan jeg slette cookies?
Du kan al­tid af­vise cook­ies på din com­pu­ter ved at æn­dre indstil­lin­gerne i din brow­ser. Hvor du fin­der indstil­lin­gerne af­hæn­ger af, hvil­ken brow­ser du an­ven­der. Du skal dog være op­mærk­som på, at hvis du gør det, er der må­ske funk­tio­ner og ser­vi­ces, du ikke kan bruge, fordi de for­ud­sæt­ter, at hjem­mesi­den kan hu­ske de valg, du foretager.

Du kan slette cook­ies i indstil­lin­gerne i din brow­ser. Hjælp her­til fin­des en­ten i brow­se­ren el­ler på de til­hø­rende hjem­mesi­der. Her­un­der fin­der du links til vej­led­nin­ger for de mest ud­bredte browsere:

In­ter­net Explorer

Mozilla Fi­re­fox

Google Chrome

Opera

Sa­fari

Slette flash cook­ies i alle browsere

iPad, iP­hone, iPod touch

An­droid telefoner

Win­dows Phone 7

Cook­ies på dette web­s­ite ind­sam­ler ikke in­for­ma­tion om hvem den be­sø­gende er. Der er in­gen re­gi­stre­ring i øv­rigt af den be­sø­gende, ud­over en del af IP num­me­ret til brug for ge­o­p­la­ce­ring. Læs mere i vo­res sek­tion Cook­i­e­in­for­ma­tion

Yder­li­gere in­for­ma­tion og klageadgang
Så­fremt du har yde­li­gere spørgs­mål til Web­s­i­tets brug af cook­ies, øn­sker yder­li­gere op­lys­nin­ger el­ler øn­sker at klage over Web­s­i­tets brug af cook­ies, kan du hen­vende dig til Sund­fod­te­rapi — se un­der kon­takt i menuen.

Sund­fod­te­rapi web­s­i­tet er ba­se­ret på Word­press 4.9.7, der over­hol­der de gæl­dende reg­ler un­der EU´s Ge­ne­ral Data Pro­tection Re­gu­la­tion (GDPR).

GDPR

GDPR

Per­son­da­ta­loven

Sund­fod­te­rapi er un­der­lagt per­son­da­ta­loven /data­beskyt­telsesloven og per­son­da­ta­for­ord­nin­gen. Dette be­ty­der, at Kli­nik­ken er for­plig­tet til at op­lyse dig om, hvilke af dine per­so­nop­lys­nin­ger vi be­hand­ler, samt hvilke rettig­heder du har i for­bin­delse her­med. Øn­sker du in­for­ma­tion om dine per­son­lige op­lys­nin­ger, skal du hen­vende dig til Sundfod­terapi — se un­der kon­takt i menuen.

I for­bin­delse med din be­hand­ling på kli­nik­ken, gem­mes der per­son­lige op­lys­nin­ger om dig. Kli­nik­ken er i for­bin­delse med be­hand­lin­gen for­plig­tet til at be­nytte dit CPR-nr. til op­ret­telse og ud­fyld­ning af din pa­tientjour­nal. Kli­nik­ken bru­ger dit CPR nr. når der er be­hov for at sikre en en­ty­dig iden­ti­fi­ka­tion af dig, el­ler så­fremt be­hand­lin­gen kræ­ves i for­bin­delse med kom­mu­ni­ka­tion med of­fent­lige myndig­heder, her­un­der sær­ligt læ­ger og an­det sund­heds­fag­ligt per­so­nale, jfr. da­ta­be­skyt­tel­ses­lo­vens reg­ler om be­hand­ling af CPR-nr.

Kli­nik­ken har i for­bin­delse med be­hand­ling, i nød­ven­digt om­fang, be­hov for at op­be­vare føl­gende ka­te­go­rier af op­lys­nin­ger som bru­ges ved kon­takt med an­det sundheds­personale, ek­sem­pel­vis læ­ger, sy­geple­je­sker, fysio­tera­peuter, el­ler ved kon­takt med dine på­rø­rende el­ler værge.

  • Navn, adresse, te­le­fon nr. og emailadresse 
  • CPR num­mer
  • Hel­breds­op­lys­nin­ger
  • Op­lys­nin­ger om pårørende
  • Op­lys­nin­ger om værge el­ler værger

Alle op­lys­nin­ger bli­ver be­hand­let for­tro­ligt i overens­stemmelse med databeskyttelsesloven/persondataloven og per­son­da­ta­for­ord­nin­gen. Kli­nik­ken er for­plig­tet til at ind­samle og jour­na­li­sere dine per­so­nop­lys­nin­ger, her­un­der jour­na­li­sere dine hel­breds­op­lys­nin­ger i en pa­tientjour­nal, jfr. be­kendt­gø­rel­sen om au­to­ri­se­rede sund­heds­per­so­ners patientjournaler.

Dine per­so­nop­lys­nin­ger be­hand­les ude­luk­kende af kli­nik­ken, Dine op­lys­nin­ger vil i nød­ven­digt om­fang ek­sem­pel­vis blive vi­de­re­gi­vet til of­fent­lige myn­dig­he­der, an­det sund­heds­per­so­nale, ek­sem­pel­vis læ­ger, syge­plejersker el­ler fysio­terapeuter, som kli­nik­ken sam­ar­bej­der med i for­bin­delse med din behandling.

Dine per­so­nop­lys­nin­ger kan også blive vi­de­re­gi­vet til dine på­rø­rende el­ler din even­tu­elle værge. Der­til kan dine per­so­nop­lys­nin­ger blive vi­de­re­gi­vet til dit for­sik­rings­sel­skab, så­fremt du har en sund­heds- el­ler sy­ge­for­sik­ring, ek­sem­pel­vis sy­ge­for­sik­rin­gen danmark.

Kli­nik­ken vil kun vi­de­re­give dine per­so­nop­lys­nin­ger jfr. oven­stå­ende, så­fremt du for­in­den har af­gi­vet et spe­ci­fikt og in­for­me­ret samtykke.

I for­bin­delse med op­ret­telse af din jour­nal i vo­res it-sy­stem, vil dine op­lys­nin­ger i nød­ven­digt om­fang bli­ver vi­de­re­gi­vet til Kli­nik­kens da­ta­be­hand­ler, Fodform

Du har til en­hver tid mu­lig­hed for at få ind­sigt i, hvilke in­for­ma­tio­ner Kli­nik­ken har re­gi­stre­ret om dig. Øn­sker du det, ud­le­ve­rer vi en elek­tro­nisk kopi af de ind­sam­lede op­lys­nin­ger til dig.

Du kan til en­hver tid gøre ind­si­gelse mod, at op­lys­nin­ger om dig gø­res til gen­stand for be­hand­ling. Du har der­u­d­over ret til at kræve re­gi­stre­rede per­so­nop­lys­nin­ger om dig be­rig­ti­get el­ler slet­tet el­ler be­hand­lin­gen heraf begrænset.

Der kan ef­ter per­son­da­ta­for­ord­nin­gen være kon­krete si­tu­a­tio­ner, hvor Kli­nik­ken ikke er for­plig­tet til at ef­ter­komme oven­stå­ende ret­tig­he­der. Der­til er det ulov­ligt at slette el­ler rette ind­hol­det af din pa­tientjour­nal. Ind­hol­det af din pa­tientjour­nal kan der­for kun æn­dres ved at op­da­tere din pa­tientjour­nal med nye op­lys­nin­ger, jfr. be­kendt­gø­rel­sen om au­to­ri­se­rede sund­heds­per­so­ners patientjournaler.

Op­be­va­ring af per­son­lig data.
Per­so­nop­lys­nin­gerne i for­bin­delse med din be­hand­ling slet­tes 5 år ef­ter den se­ne­ste op­teg­nelse i din pa­tientjour­nal, jfr. be­kendt­gø­rel­sen om au­to­ri­se­rede sund­heds­per­so­ners patientjournaler.

Da­ta­sik­ker­hed
Sund­fod­te­rapi be­skyt­ter din per­son­data bedst mu­ligt, og vi kon­trol­lere lø­bende sik­ker­he­den og hvor­vidt denne kan for­bed­res yderligere.

Vo­res sy­stem er sat op til at be­skytte dine per­son­lige data mod at blive slet­tet og mod at uved­kom­mende får ad­gang el­ler kend­skab til dem. Det er kun eje­ren af kli­nik­ken der har ad­gang til per­son­lig data hos Sundfodterapi.

Hvis du øn­sker at klage over be­hand­lin­gen af per­so­nop­lys­nin­ger hos Sund­fod­te­rapi, kan klage ind­gi­ves til Da­ta­til­sy­net, Bor­ger­gade 28, 5, 1300 Kø­ben­havn K.