Cookie information

Her fin­der du op­lys­nin­ger om vo­res brug af cookies

Dette web­s­ite (i det føl­gende Web­s­i­tet) gør brug af cook­ies. Ved at an­vende Web­s­i­tet ac­cep­te­rer du Web­s­i­tets brug af cook­ies, jf. ne­den­for. På denne side kan du finde op­lys­nin­ger om disse cookies.

Før­ste gang du lan­der på denne hjem­meside ser du et ban­ner med in­for­ma­tion om cook­ies. Hvis du klik­ker på knap­pen “Ok”, ac­cep­te­rer du bru­gen af cook­ies. Øn­sker du helt at undgå cook­ies, skal du slå cook­ies fra i din browser.

Hvad er cookies?

En cookie er en lille tekst­fil, som gem­mes på din com­pu­ter. Cook­ies kan in­de­holde tekst og tal, her­un­der f.eks. da­toer. Cook­ies tje­ner til, at en hjem­meside kan gemme spe­ci­fikke op­lys­nin­ger hos bru­ge­ren, så­le­des at hjem­mesi­den se­nere kan gen­kende bru­ge­ren el­ler ind­læse disse oplysninger. 

Vi bru­ger cook­ies til føl­gende formål:

  • tra­fik­må­ling, så vi ved hvor mange, der be­sø­ger vo­res site og kan do­ku­men­tere dette
  • An­non­ce­af­vik­ling, så vi kan styre, hvor ofte samme an­nonce vi­ses til den samme bru­ger og re­gi­strere hvor mange, der klik­ker på den.
  • Til at for­bedre din bru­gero­p­le­velse og få avan­ce­rede funk­tio­ner til at virke
  • Til lø­bende op­da­te­ring af ha­stig­he­den på webstedet.
  • Til at op­rette et højt sik­ker­heds­ni­veau på websitet
  • Til­lade dig at dele si­der med so­ci­ale net­værk som Face­book o.a.
  • Lø­bende for­bedre vo­res hjem­meside til for­del for vo­res besøgende

En cookie er ikke et pro­gram og in­de­hol­der ikke virus el­ler lig­nende ska­de­lige ko­der. Cook­ies kan kun ind­læ­ses af den adresse (hjem­meside), som de er gemt fra. Al­min­de­lige cook­ies, som gem­mes fra hjem­mesi­den, gem­mes ty­pisk fra den adresse, du kan se i brow­se­rens adres­se­linje. Men en hjem­meside kan også in­de­holde frag­men­ter og op­lys­nin­ger, som hen­tes fra an­dre adres­ser end den, der vi­ses i brow­se­rens adres­se­linje. Det kan f.eks. være ban­ner­re­k­la­mer el­ler ana­ly­se­værk­tø­jer, men også al­min­de­ligt ind­hold. På denne måde kan der også gem­mes cook­ies fra an­dre adres­ser via den hjem­meside du egent­ligt be­sø­ger – så­kaldte tredjepartscookies.
Nogle cook­ies (så­kaldte ses­sion cook­ies) gem­mes kun i en brow­ser­ses­sion, og de slet­tes, når brow­se­ren luk­kes ned. An­dre cook­ies (så­kaldte per­si­stent cook­ies) gem­mes i et nær­mere de­fi­ne­ret tids­rum, og slet­tes først ved ud­løb af dette tidsrum.

Hvilke cook­ies bru­ger web­s­i­tet og hvorfor?
Nød­ven­dige cookies:
Disse cook­ies er nød­ven­dige for, at hjem­mesi­den kan le­vere en tje­ne­ste, som slut­bru­ge­ren ud­tryk­ke­lig har an­mo­det om. Det kan f.eks. være cook­ies, der bru­ges for at få en ind­købs­kurv til at virke.

Word­Press:
Hjem­mesi­dens ind­hold er lag­ret og ad­mi­ni­stre­res gen­nem Word­Press CMS plat­for­men. Vi bru­ger en cookie til at finde ud af, om du er ble­vet in­for­me­ret om hjem­mesi­dens brug af cook­ies. Vi lag­rer in­gen data i for­bin­del­ses med denne cookie.

Præ­fe­rence- cookies:
Disse cook­ies bru­ges til at sikre den op­ti­male bru­gero­p­le­velse på hjem­mesi­den. Det er f.eks. valgte præ­fe­ren­cer så­som valg, der gør navi­ga­tion enk­lere. Der ind­sam­les in­gen per­son­ligt iden­ti­fi­cer­bare data med denne type cookies.

Youtube:
Vi­deoer ind­lej­ret på si­den er via YouTube. De bru­ger bl.a. cook­ies til at re­gi­strere hvilke vi­deo der vi­ses og hvor me­get af fil­men du har set. Disse cook­ies er så­kaldte Flash cookies.
Drifts- og optimeringscookies
Disse cook­ies an­ven­des til drif­ten af hjem­mesi­den. Det kan f.eks. være op­tæl­ling af an­tal­let af be­sø­gende el­ler an­dre in­for­ma­tio­ner, der skal bru­ges til analyse.

Google Ana­ly­tics:
Vi bru­ger Google Ana­ly­tics for at ana­ly­sere, hvor­dan bru­gerne an­ven­der hjem­mesi­den. De op­lys­nin­ger, som cook­ien ind­sam­ler om din brug (tra­fik­data, her­un­der kun en del af din IP-adresse). Du kan fra­vælge cook­ies fra Google Ana­ly­tics her: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Hvor­dan kan jeg undgå bru­gen af cook­ies på Websitet?
Uan­set hvil­ken brow­ser du be­nyt­ter, kan du i brow­se­ren indstille, at denne ikke skal gemme cook­ies. For nogle brow­sere kan du også indstille, at dette kun skal gælde for be­stemte hjemmesider.

Hvor­dan kan jeg slette cookies?
Du kan al­tid af­vise cook­ies på din com­pu­ter ved at æn­dre indstil­lin­gerne i din brow­ser. Hvor du fin­der indstil­lin­gerne af­hæn­ger af, hvil­ken brow­ser du an­ven­der. Du skal dog være op­mærk­som på, at hvis du gør det, er der mange funk­tio­ner og ser­vi­ces, du ikke kan bruge, fordi de for­ud­sæt­ter, at hjem­mesi­den kan hu­ske de valg, du foretager.


Yder­li­gere in­for­ma­tion og klageadgang
Så­fremt du har spørgs­mål til Web­s­i­tets brug af cook­ies, øn­sker yder­li­gere op­lys­nin­ger el­ler øn­sker at klage over Web­s­i­tets brug af cook­ies, kan du hen­vende dig til dette web­s­i­tes in­de­ha­ver — se un­der kon­takt i menuen.
Du fin­der vo­res per­son­da­ta­po­li­tik her