sportsskader

Sportsskader

Dine fød­der har stor be­tyd­ning for dine præ­sta­tio­ner Hvis du dyr­ker sport på mo­tions- el­ler eli­te­plan, er det en rig­tig god ide at have re­gel­mæs­sig kon­takt til en statsau­to­ri­se­ret fod­te­ra­peut. Sports­grene som løb, fod­bold, hånd­bold, dans og gym­na­stik be­la­ster nem­lig dine fød­der ek­stra me­get. Det øgede tryk på dine fød­der, tæer og negle kan bl.a. føre til hård hud, neg­le­for­tyk­kelse, tryks­ka­der og ham­mer­tæer. Disse ska­der kan ned­sætte din mu­lig­hed for at dyrke din sport op­ti­malt, og give dig smer­ter og gang­be­svær. Det er vig­tigt at du hol­der rig­tig godt øje med dine fød­der, og sør­ger for den nød­ven­dige dag­lige pleje. Et
hælrevner

Hælrevner

Hæl­rev­ner — et smer­te­fuldt be­kend­skab. Hæl­rev­ner er rev­ne­for­mede åb­nin­ger i den hårde hud på hæ­len. Rev­ner­nes ydre kan­ter be­står af hård hud som kan brede sig så dybt ind i hu­dens le­vende lag, at de blø­der. Hæl­rev­ner kan være smer­te­fulde og give gang­be­svær. Hæl­rev­ner kom­mer ofte af læn­gere tids brug af for­kert fodtøj som eks. træsko, slip­per og ba­de­tø­f­ler. Pro­ble­met op­står fordi fodtø­jet ikke har en fast hæl­kappe, hvil­ket be­ty­der at hæ­len slip­per skoså­len for hvert skridt der ta­ges. Dette re­sul­te­rer i en lille be­last­ning og stød til hæ­len, når der ta­ges et skridt og fo­den sæt­tes i. De gen­tagne stød
Sundfodterapi fjerner din ligtorn

Ligtorne — et ubehageligt bekendtskab

Lig­torne er hård hud, der går hele vejen gen­nem over­hud, læ­der­hud og ned i un­der­hu­den hvor horn­stof­fet tryk­ker på ner­ve­spid­serne. Lig­torne op­står når små hu­d­om­rå­der ud­sæt­tes for større be­last­ning el­ler frik­tion. Som kon­se­kvens prø­ver krop­pen at be­skytte om­rå­det mod skade, og der dan­nes der­for mere horn­stof og flere cel­ler, der alle vok­ser ud mod over­fla­den. Men da man går på denne over­flade og der­med be­la­ster om­rå­det, bli­ver horn­stof­fet tryk­ket sam­men til en tyk, hård hor­n­klump der tryk­kes ind i hu­den. Lig­torne op­står ty­pisk på tæer el­ler un­der­fo­den, men der kan også op­stå lig­torne mel­lem tæ­erne. Da tæ­erne lig­ger tæt sam­men,