Sport som løb kan give skader på fødderne.

Hyperpronation 

Ho­ved­år­sag til pro­ble­mer med fød­der, knæ, bæk­ken og ryg ved løb og sport Du har helt sik­ker mødt ud­tryk­ket pro­na­tion, over­pro­na­tion og un­der­pro­na­tion hvis du har la­vet en lø­be­test i for­bin­delse med køb af lø­be­sko. Pro­na­tion er en helt na­tur­lig sam­men­sat be­væ­gelse som sker i dele af fo­dens led. Be­væ­gel­sen bør indgå hver gang vi af­vik­ler et skridt når vi går el­ler lø­ber. Pro­na­tion ud­gør en del af den nød­ven­dige stød­dæmp­ning der skal til, når krop­pens væg skal over­fø­res til fo­den. Pro­na­tion får fo­den til at flade ud, så stø­det dæm­pes. Sam­ti­dig til­pas­ses fo­den i for­hold til un­der­la­get. Den mod­satte be­væ­gelse hed­der ”supi­na­tion”
sportsskader

Sportsskader 

Dine fød­der har stor be­tyd­ning for dine præ­sta­tio­ner Hvis du dyr­ker sport på mo­tions- el­ler eli­te­plan, er det en rig­tig god ide at have re­gel­mæs­sig kon­takt til en statsau­to­ri­se­ret fod­te­ra­peut. Sports­grene som løb, fod­bold, hånd­bold, dans og gym­na­stik be­la­ster nem­lig dine fød­der ek­stra me­get. Det øgede tryk på dine fød­der, tæer og negle kan bl.a. føre til hård hud, neg­le­for­tyk­kelse, tryks­ka­der og ham­mer­tæer. Disse ska­der kan ned­sætte din mu­lig­hed for at dyrke din sport op­ti­malt, og give dig smer­ter og gang­be­svær. Det er vig­tigt at du hol­der rig­tig godt øje med dine fød­der, og sør­ger for den nød­ven­dige dag­lige pleje. Et
klip dine tånegle rigtigt

Klip dine tånegle rigtigt 

KLIP DINE TÅNEGLE RIGTIGTKlip­per du dine negle for­kert kan det nem­lig for­sage smerte og irritationVo­res fød­der er vig­tige for vo­res triv­sel og mo­bi­li­tet og vel­være, men vi er ofte ikke sær­lig gode til at passe på dem Mange op­le­ver pro­ble­mer med fød­derne, og en af de hyp­pig­ste år­sa­ger til fod­pro­ble­mer er for­kert klip­ning af tå­neg­lene. Det ly­der nemt, men det er det ikke, og hvis du gør det for­kert, kan det have smer­te­fulde kon­se­kven­ser. Kor­rekt neg­le­klip­ning En tå­negl skal klip­pes lige over, og det er vig­tigt at neg­len ikke klip­pes for tæt på hu­den. Mange klip­per dog neg­len i en bue, så
Sundfodterapi fjerner din ligtorn

Ligtorne — et ubehageligt bekendtskab 

Lig­torne er hård hud, der går hele vejen gen­nem over­hud, læ­der­hud og ned i un­der­hu­den hvor horn­stof­fet tryk­ker på ner­ve­spid­serne. Lig­torne op­står når små hu­d­om­rå­der ud­sæt­tes for større be­last­ning el­ler frik­tion. Som kon­se­kvens prø­ver krop­pen at be­skytte om­rå­det mod skade, og der dan­nes der­for mere horn­stof og flere cel­ler, der alle vok­ser ud mod over­fla­den. Men da man går på denne over­flade og der­med be­la­ster om­rå­det, bli­ver horn­stof­fet tryk­ket sam­men til en tyk, hård hor­n­klump der tryk­kes ind i hu­den.  Lig­torne op­står ty­pisk på tæer el­ler un­der­fo­den, men der kan også op­stå lig­torne mel­lem tæ­erne. Da tæ­erne lig­ger tæt sam­men, op­står
hælrevner

Hælrevner 

Hæl­rev­ner — et smer­te­fuldt be­kend­skab. Hæl­rev­ner er rev­ne­for­mede åb­nin­ger i den hårde hud på hæ­len. Rev­ner­nes ydre kan­ter be­står af hård hud som kan brede sig så dybt ind i hu­dens le­vende lag, at de blø­der. Hæl­rev­ner kan være smer­te­fulde og give gang­be­svær. Hæl­rev­ner kom­mer ofte af læn­gere tids brug af for­kert fodtøj som eks. træsko, slip­per og ba­de­tø­f­ler. Pro­ble­met op­står fordi fodtø­jet ikke har en fast hæl­kappe, hvil­ket be­ty­der at hæ­len slip­per skoså­len for hvert skridt der ta­ges. Dette re­sul­te­rer i en lille be­last­ning og stød til hæ­len, når der ta­ges et skridt og fo­den sæt­tes i. De gen­tagne stød