års­sta­tus

for dine fød­ders skyld

års­sta­tus

års­sta­tus

for dine fød­ders skyld

Image

Årsstatus

Årsstatus

År­lig fod­sta­tus for diabetikere.
Va­rig­hed ca. 45 minutter.

Som di­a­be­ti­ker skal du en gang om året be­søge din stats­auto­riserede fod­te­ra­peut og få la­vet en fod­sta­tus. Un­der­sø­gel­sen om­fat­ter en neu­ro­lo­gisk un­der­sø­gelse, vur­de­ring af kredslø­bet, led­be­væ­ge­lig­hed, mu­skel­kraft, gan­gaf­vik­ling, fejl­stil­lin­ger og smer­ter i bevægeapparatet.

Du bli­ver un­der­søgt for for­an­drin­ger i hud og negle, her­un­der de­fekt hud, hård hud, lig­torne, sår, tryk, for­tyk­kede negle, negle­svamp og ned­gro­ede negle. En års­sta­tus gi­ver et over­blik over dine fød­ders sund­hed. Det er vig­tigt at føl­ge­syg­domme op­da­ges så tid­ligt som mu­ligt, så må­l­ret­tet be­hand­ling og vej­led­ning kan iværksættes.