Image

Årsstatus

Årlig fodstatus for diabetikere. En årsstatus-undersøgelse tager ca. 45 minutter.

Som di­a­be­ti­ker skal du en gang om året be­søge din statsau­to­ri­se­rede fod­te­ra­peut og få la­vet en fod­sta­tus. Un­der­sø­gel­sen om­fat­ter en neu­ro­lo­gisk un­der­sø­gelse, vur­de­ring af kredslø­bet, led­be­væ­ge­lig­hed, mu­skel­kraft, gan­gaf­vik­ling, fejl­stil­lin­ger og smer­ter i bevægeapparatet.

Du bli­ver un­der­søgt for for­an­drin­ger i hud og negle, her­un­der de­fekt hud, hård hud, lig­torne, sår, tryk, for­tyk­kede negle, neg­lesvamp og ned­gro­ede negle. En års­sta­tus gi­ver et over­blik over dine fød­ders sund­hed. Det er vig­tigt at føl­ge­syg­domme op­da­ges så tid­ligt som mu­ligt, så må­l­ret­tet be­hand­ling og vej­led­ning kan iværksættes.

Image
Op til 15% af alle di­a­be­tes­pa­tien­ter ud­vik­ler fodsår

Kilde: Fød­der og fod­te­ra­pe­u­ter — En del af sundhedsvæsenet