Vej­led­ning er en del
af behandlingen

og det hand­ler om dine fødder
Vej­led­ning er en na­tur­lig del af behandlingen
Vej­led­ning er en del af behandlingen
og det hand­ler om dine fødder
Image

Fodbehandling

Fodbehandling

Varighed ca. 45 minutter, Pris Kr. 450,-

Fod­be­hand­lin­gen, som væl­ges af både unge og æl­dre, star­ter med et af­slap­pende fod­bad. Her­ef­ter ret­tes neg­lene til og der sli­bes og ren­ses op. Fød­derne be­hand­les for lig­torne, hård hud og hæl­rev­ner. Un­der­vejs vur­de­res fød­derne in­di­vi­du­elt, og der ta­ges hen­syn til den en­kel­tes hud og evt. syg­domme. Ved endt be­hand­ling smø­res fød­derne ind i creme med en let fod­mas­sage. Læs om kom­pli­ce­ret fod­be­hand­ling her.

Image
Til­ret­ning af negle
Image
Op­rens­ning i neglefalse
Image
Til­ret­ning af negle
Image
Op­rens­ning i neglefalse
Image
Slib­ning af negle
Image
Be­skæ­ring af hård hud
Image
Slib­ning af negle
Image
Be­skæ­ring af hård hud