Image

Statsau­to­ri­se­ret klinik
for fod­te­rapi i Roskilde

Cen­tralt pla­ce­ret ved gå­ga­den
 og med par­ke­ring lige ved døren

Sund­fod­te­rapi har til huse på Al­gade 15V, i samme lo­ka­ler som statsau­to­ri­se­ret fod­te­ra­peut Sus Feldtskov. Vi er to selv­stæn­dige kli­nik­ker, men vi har fæl­les re­cep­tion og værksted.
Kom­mer du fra ude fra Al­gade, kan du gå ned af Ro­sen­ha­ve­stræde, og dreje til højre ef­ter Cafe Sat­chmo. Kli­nik­ken lig­ger gen­nem pas­sa­gen. Er du i bil, kan du par­kere på St. Ols Stræde P‑plads. Kli­nik­ken lig­ger lige ved ind­gan­gen til Ro­sen­stræde. Kig ef­ter det blå fod­kli­nik skilt.

Image

Statsautoriseret fodterapi

med adresse cen­tralt i Roskilde

Sund­fod­te­rapi har til huse på Al­gade 15V, i samme lo­ka­ler som statsau­to­ri­se­ret fod­te­ra­peut Sus Feldtskov. Vi er to selv­stæn­dige kli­nik­ker, men vi har fæl­les re­cep­tion og værk­sted. Via vo­res sam­ar­bejde og brug af hin­an­dens kom­pe­ten­cer, får vo­res pa­tien­ter den bed­ste vej­led­ning og behandling.

Kom­mer du fra ude fra Al­gade, kan du gå ned af Ro­sen­ha­ve­stræde, og dreje til højre ef­ter Cafe Sat­chmo. Kli­nik­ken lig­ger gen­nem passagen.

Er du i bil, kan du par­kere på Ols Stræde P‑plads. Kli­nik­ken lig­ger lige ved ind­gan­gen til Ro­sen­stræde. Kig ef­ter det blå fod­kli­nik skilt.

Image

Ind­gang til kli­nik fra Sankt Ols Stræde parkeringsplads

Image
Ind­gang fra Rosenhavestræde
Image

Ind­gang til kli­nik fra Sankt Ols Stræde parkeringsplads

Image
Ind­gang fra Rosenhavestræde

Be­ta­ling for
fodbehandling

Ef­ter endt fodbehandling
kan du be­tale på føl­gende måder

Betaling for fodbehandling

mo­bile­pay og kontant

Du kan be­tale via Mo­bile­Pay el­ler med kon­tan­ter hos Sund­fod­te­rapi. Vi ta­ger på nu­væ­rende tids­punkt ikke imod kre­dit el­ler debitkort.

Image

Sund­fod­te­rapi
behandlerlokale

Sund­fod­te­rapi
behandlerlokale

Hos Sund­fod­te­rapi er der sik­ker­hed for høj hygiejne
og kva­li­tet af behandlingen

Image
Sund­fod­te­rapi Behandlingslokale
Sund­fod­te­rapi Behandlingslokale