Image

Statsautoriseret klinik for fodterapi i Roskilde

Sund­fod­te­rapi lig­ger cen­tralt pla­ce­ret ved gå­ga­den og med par­ke­ring lige ved dø­ren

Sund­fod­te­rapi har til huse på Al­gade 15V, i samme lo­ka­ler som statsau­to­ri­se­ret fod­te­ra­peut Sus Feldtskov. Vi er to selv­stæn­dige kli­nik­ker, men vi har fæl­les re­cep­tion og værk­sted.
Kom­mer du fra ude fra Al­gade, kan du gå ned af Ro­sen­ha­ve­stræde, og dreje til højre ef­ter Cafe Sat­chmo. Kli­nik­ken lig­ger gen­nem pas­sa­gen. Er du i bil, kan du par­kere på St. Ols Stræde P‑plads. Kli­nik­ken lig­ger lige ved ind­gan­gen til Ro­sen­stræde. Kig ef­ter det blå fod­kli­nik skilt.

Image

Statsautoriseret fodterapi

med adresse cen­tralt i Roskilde

Sund­fod­te­rapi har til huse på Al­gade 15V, i samme lo­ka­ler som statsau­to­ri­se­ret fod­te­ra­peut Sus Feldtskov. Vi er to selv­stæn­dige kli­nik­ker, men vi har fæl­les re­cep­tion og værk­sted. Via vo­res sam­ar­bejde og brug af hin­an­dens kom­pe­ten­cer, får vo­res pa­tien­ter den bed­ste vej­led­ning og be­hand­ling.

Kom­mer du fra ude fra Al­gade, kan du gå ned af Ro­sen­ha­ve­stræde, og dreje til højre ef­ter Cafe Sat­chmo. Kli­nik­ken lig­ger gen­nem pas­sa­gen.

Er du i bil, kan du par­kere på Ols Stræde P‑plads. Kli­nik­ken lig­ger lige ved ind­gan­gen til Ro­sen­stræde. Kig ef­ter det blå fod­kli­nik skilt.

Image

Ind­gang til kli­nik fra Sankt Ols Stræde par­ke­rings­plads

Image
Ind­gang fra Ro­sen­ha­ve­stræde
Image

Ind­gang til kli­nik fra Sankt Ols Stræde par­ke­rings­plads

Image
Ind­gang fra Ro­sen­ha­ve­stræde

Betaling for fodbehandling

Ef­ter endt fod­be­hand­ling, kan du be­tale på føl­gende må­der

Betaling for fodbehandling

Ef­ter endt fod­be­hand­ling, kan du be­tale på føl­gende må­der

Du kan be­tale via Mo­bile­Pay el­ler med kon­tan­ter hos Sund­fod­te­rapi. Vi ta­ger på nu­væ­rende tids­punkt ikke imod kre­dit el­ler de­bit­kort.

Image
Image
Image
Image
Image

Sund­fod­te­rapi be­hand­ler­lo­kale

Hos Sund­fod­te­rapi er der sik­ker­hed for høj hy­giejne og kva­li­tet af be­hand­lin­gen

Image
Sund­fod­te­rapi Be­hand­lings­lo­kale