hælrevner
Fodens problemer

Hælrevner

Hælrevner — et smertefuldt bekendskab.

Hæl­rev­ner er rev­ne­for­mede åb­nin­ger i den hårde hud på hæ­len. Rev­ner­nes ydre kan­ter be­står af hård hud som kan brede sig så dybt ind i hu­dens le­vende lag, at de blø­der. Hæl­rev­ner kan være smer­te­fulde og give gang­be­svær. Hæl­rev­ner kom­mer ofte af læn­gere tids brug af for­kert fodtøj som eks. træsko, slip­per og ba­de­tø­f­ler. Pro­ble­met op­står fordi fodtø­jet ikke har en fast hæl­kappe, hvil­ket be­ty­der at hæ­len slip­per skoså­len for hvert skridt der ta­ges. Dette re­sul­te­rer i en lille be­last­ning og stød til hæ­len, når der ta­ges et skridt og fo­den sæt­tes i. De gen­tagne stød til hæ­len, og den op­stå­ede gnid­nings­mod­stand, kan re­sul­te­rer i hård hud og rev­ner i hæ­len. Er der in­gen hård hud, men kun rev­ner, så skyl­des det ofte me­get tør hud.

Le­der du ef­ter pro­fes­sio­nel fod­pleje i Roskilde, er Sund­fod­te­rapi det rig­tige valg. Sund­fod­te­rapi er statsau­to­ri­se­ret kli­nik for fod­te­rapi med adresse på Al­gade 15V i Roskilde.

Ved be­søg på min kli­nik, kan jeg hjælpe dig med at få af­hjul­pet pro­ble­met, så dine hæle kan hele op. Un­der be­hand­lin­gen vej­le­der jeg dig, så du kan fore­bygge, at der kom­mer hæl­rev­ner igen. I nogle til­fælde, kan stø­dab­sor­be­rende ind­læg være med til at af­hjælpe den øgede be­last­ning på hæ­lene. Hvis dette er til­fæl­det for dig, hjæl­per jeg dig med den nød­ven­dige un­der­sø­gelse og op­må­ling, samt frem­stil­ling af ind­læg. Har du pro­ble­mer med hård hud og hæl­rev­ner, kan du kon­takte mig på 60 14 09 59, el­ler via mes­sen­ger på Facebook

Related Posts