sportsskader
fodpleje

Sportsskader

Dine fødder har stor betydning for dine præstationer

Hvis du dyr­ker sport på mo­tions- el­ler eli­te­plan, er det en rig­tig god ide at have re­gel­mæs­sig kon­takt til en statsau­to­ri­se­ret fod­te­ra­peut. Sports­grene som løb, fod­bold, hånd­bold, dans og gym­na­stik be­la­ster nem­lig dine fød­der ek­stra me­get. Det øgede tryk på dine fød­der, tæer og negle kan bl.a. føre til hård hud, neg­le­for­tyk­kelse, tryks­ka­der og ham­mer­tæer. Disse ska­der kan ned­sætte din mu­lig­hed for at dyrke din sport op­ti­malt, og give dig smer­ter og gangbesvær.

Det er vig­tigt at du hol­der rig­tig godt øje med dine fød­der, og sør­ger for den nød­ven­dige dag­lige pleje. Et jævn­ligt be­søg hos en fod­te­ra­peut kan hjælpe dig med at holde fød­derne sunde og raske.

Le­der du ef­ter pro­fes­sio­nel fod­pleje i Roskilde, er Sund­fod­te­rapi det rig­tige valg. Sund­fod­te­rapi er statsau­to­ri­se­ret kli­nik for fod­te­rapi med adresse cen­tralt i byen på Al­gade 15V. Du kan par­kere lige ved kli­nik­ken på St. Ols Stræde P‑plads.

Som statsau­to­ri­se­ret fod­te­ra­peut kan jeg hjælpe dig med at holde dine fød­der i form, og sikre at ska­der og for­an­drin­ger be­hand­les pro­fes­sio­nelt in­den de ud­vik­ler sig til mere al­vor­lige pro­ble­mer. Lad mig hjælpe dig med at passe godt på dine fød­der, så du kan blive ved med at yde det op­ti­male i din sport.

Book en tid hos mig, og nyd en fod­be­hand­ling hvor der er fo­kus på dig og dine fød­der. Un­der be­hand­lin­gen vej­le­der jeg dig om fod­pleje, så vi sam­men kan give dine fød­der de bed­ste for­ud­sæt­nin­ger for at præ­stere op­ti­malt i din sport. Kon­takt mig via Face­book, el­ler på 60 14 09 59

Related Posts