klip dine tånegle rigtigt
Fodens problemer, fodpleje

Klip dine tånegle rigtigt

KLIP DINE TÅNEGLE RIGTIGT

Klip­per du dine negle for­kert kan det nem­lig for­sage smerte og irritation

Vo­res fød­der er vig­tige for vo­res triv­sel og mo­bi­li­tet og vel­være, men vi er ofte ikke sær­lig gode til at passe på dem Mange op­le­ver pro­ble­mer med fød­derne, og en af de hyp­pig­ste år­sa­ger til fod­pro­ble­mer er for­kert klip­ning af tå­neg­lene. Det ly­der nemt, men det er det ikke, og hvis du gør det for­kert, kan det have smer­te­fulde konsekvenser.

Kor­rekt negleklipning
En tå­negl skal klip­pes lige over, og det er vig­tigt at neg­len ikke klip­pes for tæt på huden.
Mange klip­per dog neg­len i en bue, så neg­len bli­ver for kort ude i si­den af tåen. Dette kan for­sage at neg­len gror ind i hu­den hvil­ket re­sul­te­rer i smer­ter og ir­ri­ta­tion. Det er som of­test sto­retåen, der er mest ud­sat, men i prin­cip­pet kan alle tå­neg­lene blive ramt.

Har du klip­pet en negl for­kert og den er be­gyndt at vokse ind i hu­den, kan du op­leve symp­to­mer som hæ­velse, be­tæn­delse og in­fek­tion. I så fald vil du sand­syn­lig­vis også op­leve pro­ble­mer med at have sko på.

Be­hand­ling af ned­groet negl

Får man en ned­groet negl, er det vig­tigt at man ta­ger det al­vor­ligt og sø­ger hjælp hos en statsau­to­ri­se­ret fod­te­ra­peut. Bli­ver din negl ikke be­hand­let rig­tig, kan en neg­le­re­sek­tion i sid­ste ende blive nød­ven­digt. (kirur­gisk indgreb)

Når du kom­mer til mig med en ned­groet negl, som kan være be­tændt på grund af neg­lestum­per i neg­le­fal­sen, fjerne jeg skån­somt de neg­le­hjør­ner der er skyld i ir­ri­ta­tio­nen og in­fek­tio­nen. Ef­ter­føl­gende vur­de­rer jeg, om der er be­hov for en neg­lebøjle til at rette neg­len op, så den ikke gror vi­dere ind i hu­den. Un­der be­hand­lin­gen vil jeg vil vej­lede dig om­kring din dag­lige pleje af fød­der og tå­negle, så du und­går at pro­ble­met kom­mer igen.

Skal du have en bøjle på din tå­negl, fordi den vok­ser skævt, ko­ster en bøjle hos Sund­fod­te­rapi Kr.270 at få la­vet og på­sat. Bøj­len skal checkes re­gel­mæs­sigt og ju­ste­res, i takt med at din negl vok­ser ud igen. Du kan se mine be­hand­lings­pri­ser her

Image

Symp­to­mer på en ind­groet tånegl
Hvad er symp­to­merne på ind­gro­ede tånegle?

Ind­gro­ede tå­negle kan være smer­te­fulde, og til­stan­den for­vær­res nor­malt i etaper.

Tid­lige symp­to­mer inkluderer:
hu­den ved si­den af ​​den ind­gro­ede tå­negl bli­ver øm, hæ­vet el­ler hård. Læg­ges der pres på om­rå­det ved tåen, re­sul­te­rer det i smerte. Der op­byg­ges væ­ske i hu­den om­kring tåen.

Be­tæn­delse og infektion
Om­rå­det ved den ned­gro­ede negl er mod­ta­ge­ligt for bak­te­rier, og der op­står ofte en be­tæn­del­ses­til­stand i neg­le­kan­ten. Det re­sul­te­rer i rød hæ­vet hud om­kring neg­le­kan­ten, op­byg­ning af be­tæn­delse (pus) og smer­ter. Krop­pen re­a­ge­rer ofte ved at pro­du­cere en over­vækst af hud om­kring det ramte om­råde. Hvis du op­le­ver pro­ble­mer med en ned­groet tå­negl, er det vig­tigt at du hur­tigt sø­ger hjælp hos en statsau­to­ri­se­ret fod­te­ra­peut. Er tå­ens til­stand for­vær­ret med in­fek­tion, skal du kon­takte din læge.

Så­dan klip­per du dine tå­negle rigtigt.

Det er vig­tigt at du klip­per dine tå­negle rig­tigt, hvis du vil undgå smer­te­fulde ind­gro­ede tå­negle.Følg disse seks trin når du skal klippe dine tånegle.

Image
Image

1. Vælg den rig­tige neg­le­klip­per el­ler neg­lesaks til opgaven

Sørg for at bruge en god neg­le­klip­per el­ler neg­lesaks til tå­negle. Undgå at bruge al­min­de­lig saks el­ler an­dre in­stru­men­ter der ikke er spe­ci­elt de­sig­net til at klippe negle. Da dine tå­negle er bre­dere og tyk­kere, kræ­ver de en større neg­le­klip­per end den du bru­ger til dine fin­ger­negle. Ved at have to se­pa­rate neg­le­klip­pere re­du­ce­rer du også chan­cen for at over­føre bak­te­rier el­ler svampe mel­lem dine fød­der og hæn­der. Sørg for at ren­gøre dine klip­per grun­digt mel­lem hver brug.

Ma­tas har gode neg­le­klip­pere og negle tange, men du kan finde an­dre eg­nede mær­ker på net­tet, bl.a denne fra apoteket.

2. Klip tå­neg­lene hver 6 uge

De fle­ste folks tå­negle vok­ser om­kring 2 mil­li­me­ter om må­ne­den, så det er pas­sende at klippe dem hver sjette til ot­tende uge. Hvis du er en me­get ak­tiv per­son der ofte dyr­ker sport, vil det sand­syn­lig­vis være mere kom­forta­bel, hvis du trim­mer tå­neg­lene oftere.

3. Klip­ning af våde el­ler tørre negle

Skal du klippe dine tå­negle før el­ler ef­ter ba­det? I de fle­ste til­fælde er sva­ret ”før bad” En tør tå­negle er min­dre til­bø­je­lige til at bøje el­ler rive, når du klip­per den, og der­for får du får et re­nere snit. Men har du me­get tykke tå­negle, kan det være nem­mere at klippe dem ef­ter badet.

4. Hvor tæt skal du klippe tåneglen?

Når du klip­per dine tå­negle, så sørg for at bi­be­holde en længe på 2–3 mm. Kom­mer du for tæt på un­der­kø­det, kan det for­sage smer­ter, og vok­ser neg­len skævt ud, kan den vokse ned i hu­den. Du skal hel­ler ikke lade dine tå­negle være for lange når du klip­per dem, da de kan klemme i skoen.

5. Så­dan klip­per du tå­neg­len korrekt

For at undgå smer­te­fulde ind­gro­ede tå­negle skal du klippe dine tå­negle lige over. For mange men­ne­sker er dette nem­mest at gøre i to snit — den før­ste med klip­perne lidt fra si­den af ​​neg­len for at skabe en lige kant. An­det klip fo­re­ta­ges i fort­sæt­telse af før­ste klip hvor du hol­der den lige linje over tåneglen. 

6. Af­slut med at slibe hjør­ner og kanter

Når du har klip­pet tå­neg­len fær­dig med neg­le­klip­pe­ren, skal du af­slutte be­hand­lin­gen med at slibe neg­lens kan­ter og hjør­ner for­sig­tigt med en god neg­le­fil. Neg­le­klip­pe­ren kan nem­lig ef­ter­lade skarpe og lidt ujævne neg­le­kan­ter. Kan­terne kan hænge fast i so­k­ken el­ler skoen, og re­sul­tere i at neg­len ri­ves op.

Ma­tas har denne neg­le­fil- og po­le­rer til en bil­lig pris. We­ba­po­te­ket har flere for­skel­lige gode neg­le­file, bl.a. denne glas neg­le­fil

Image
Be­stil tid
Op­le­ver du pro­ble­mer med en ned­groet negl, skal du ikke vente med at søge hjælp. Klik her og be­stil tid til en be­hand­ling hos Sund­fod­te­rapi. Hvis du op­le­ver smerte og be­tæn­delse, så ring til mig for en akut tid. Tlf. 60 14 09 59. Er der gået in­fek­tion i din tå, skal du kon­takte din læge.

Related Posts